Balans en toelichting

Inleiding

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.

Grondslagen voor de waardering

De waardering van de activa en de passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld.

Met betrekking tot de verwerking van de algemene uitkering heeft de commissie BBV een stellige uitspraak gedaan. Deze uitspraak houdt in dat in de jaarrekening de algemene uitkering wordt opgenomen conform de in het jaar laatst gepubliceerde accresmededeling, die doorgaans is opgenomen in de septembercirculaire van het boekjaar.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.
Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden en overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken.

Stelselwijziging

Tot 1 januari 2017 werden alleen investeringen met een economische nut  geactiveerd en werden investeringen met een maatschappelijk nut in de openbare ruimte geactiveerd.
Met ingang van 1 januari 2017 zijn alle investeringen, die vanaf het begrotingsjaar 2017 of later
gereed komen, geactiveerd conform het wijzigingsbesluit BBV van 5 maart 2016.
Tot 1 januari 2017 werden de investeringen met maatschappelijk in de openbare ruimte rechtstreeks ten laste van de reserve gebracht.

Immateriële vaste activa

Conform de notitie grondexploitatie 2016 van de commissie BBV kunnen voorbereidingskosten die worden gemaakt in de periode vóórdat de grondexploitatie wordt vastgesteld door de gemeenteraad, nog niet op onderhanden werk worden geactiveerd wanneer de betreffende BIE nog niet operationeel is. Deze kosten kunnen op basis van artikel 34 van het BBV worden geactiveerd als immateriële vaste activa onder de volgende voorwaarden:

  1. De kosten moeten passen binnen de kostensoortenlijst van het Bro; en
  2. De kosten mogen maximaal 5 jaar geactiveerd blijven staan onder de immateriële vaste activa. Na maximaal 5 jaar moeten de kosten hebben geleid tot een actieve grondexploitatie dan wel worden afgeboekt ten laste van het jaarresultaat;
  3. Plannen tot ontwikkeling van grond waarvoor de voorbereidingskosten worden gemaakt moeten bestuurlijke instemming hebben, blijkend uit een raadsbesluit of - indien gedelegeerd - een collegebesluit.

Materiële vaste activa

Investeringen met economisch nut
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven.

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut
Investeringen met een maatschappelijk nut worden, evenals investeringen met een economisch nut, geactiveerd en over de verwachte toekomstige gebruiksduur afgeschreven. De verplichting om alle investeringen te activeren volgens de nieuwe methode geldt alleen voor investeringen die vanaf het begrotingsjaar 2017 worden gedaan.

Conform de notitie grondexploitaties 2016 van de commissie BBV zijn NIEGG en bouwgronden in exploitatie (BIE) die per 1 januari 2016 uit exploitatie zijn genomen, op basis van een overgangsbepaling tegen de boekwaarde per 1 januari 2016 (ingangsdatum Wijzigingsbesluit) geherrubriceerd naar de materiële vaste activa. Deze overgangsbepaling heeft een looptijd van 4 jaar.
Uiterlijk 31 december 2019 zal een toets plaatvinden op de marktwaarde van deze gronden tegen de geldende bestemming op het moment van de marktwaardetoets. Wordt daarbij een duurzame waardevermindering vastgesteld, dan zal dat uiterlijk 31 december 2019 leiden tot een afwaardering van deze gronden.

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen, leningen u/g en overige uitzettingen zijn tegen nominale waarde opgenomen. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.

Participaties in het aandelenkapitaal van BV's of NV's zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs van de aandelen of lagere marktwaarde. Bijdrage in activa van derden zijn opgenomen tegen het bedrag van de verstrekte bijdrage verminderd met de afschrijvingen.

Van een deelneming is krachtens artikel 1 lid d BBV sprake als de gemeente participeert in het aandelenkapitaal van een NV of BV.

Afschrijvingen

De afschrijving geschiedt onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar volgens de lineaire afschrijvingsmethode.
De afschrijving vangt aan in het jaar volgend op het jaar waarin het kapitaalgoed gereed komt of wordt aangeschaft.
De afschrijvingsduur is afgestemd op de economische levensduur.

De afschrijvingstermijnen zijn conform de Financiële Verordening 2017 welke op 08 mei 2017 is vastgesteld.

Afschrijvingen vinden plaats volgens de afschrijvingstermijnen in onderstaande tabel.

Soort activa

Afschrijvingstermijn

Gronden en terreinen

geen afschrijving

Woonruimten

variërend van 15 tot 50 jaar

Bedrijfsgebouwen

variërend van 15 tot 50 jaar

Grond-, weg- en waterbouw

variërend van 15 tot 60 jaar

Vervoermiddelen

variërend van  8 tot 20 jaar

Machines, apparaten en installaties

variërend van  3 tot 30 jaar

Overige materiële vaste activa

variërend van  5 tot 25 jaar

Aan de investeringen wordt geen rente toegerekend.

Voorraden

De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijpmaken) alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten.

Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien aan onderstaande voorwaarden is voldaan:
1. Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat.
2. De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht.
3. De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd).

Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich vooral voor indien voorraden incourant worden.

Vlottende activa

Vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.
De voorziening debiteuren wordt deels dynamisch (publiekrechtelijke debiteuren) en deels statisch (private debiteuren) bepaald.
De voorziening voor debiteuren - soza wordt tot een bedrag van € 3.000 dynamisch bepaald.
Vorderingen > € 3.000 worden individueel beoordeeld.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies, met uitzondering van de voorziening uitkeringsverplichtingen voormalig personeel.

De voorziening uitkeringsverplichtingen voormalig personeel betreft de pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders. Deze voorziening is tegen de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige
uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. Hierbij zijn de sterftetabellen GBM/GBV 05-10 met rekenrente 0,864%
gehanteerd.

De onderhoudsegalisatievoorzieningen zijn gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen uiteen zijn gezet.

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen.
De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva

Vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Resultaatbepaling

Het resultaat is bepaald door het verschil tussen de opbrengsten en alle hiermee verbonden aan het
verslag toe te rekenen kosten.

Het gerealiseerde resultaat wordt afzonderlijk in de balans opgenomen. De bestemming van het resultaat vindt plaats nadat de jaarrekening is vastgesteld.

Borg- en garantstellingen

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is onder de 'Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen' het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen.

Eigen bijdragen op grond van de WMO

Met betrekking tot de eigen bijdragen die het CAK int en aan de gemeenten afdraagt geldt op basis van de Kadernota rechtmatigheid 2017 van de commissie BBV het volgende. Gemeenten kunnen op basis van de overzichten van het CAK wel de aantallen personen, soort en omvang van de zorgverlening beoordelen met de eigen WMO-administratie. Probleempunt is dat door het ontbreken van inkomensgegevens op deze overzichten de informatie over de eigen bijdrage ontoereikend is om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat door de gemeenten geen zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau, zoals hiervoor is toegelicht.

BALANS (bedragen x € 1.000)

ACTIVA

31-12-2017

31-12-2016

Vaste activa

Immateriële vaste activa

1.170

526

- Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

1.170

0

Materiële vaste activa

73.830

71.916

- Investeringen met een economisch nut

  - overige investeringen met een economisch nut

70.342

71.320

- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

3.488

596

Financiële vaste activa

9.001

10.261

- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

77

77

- Leningen aan woningbouwcorporaties

6.346

7.393

- Overige langlopende geldleningen

2.076

2.141

- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

502

650

Vlottende activa

Voorraden

18.230

26.404

- Grond- en hulpstoffen:

  - niet in exploitatie genomen bouwgronden

0

0

- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

18.217

26.396

- Voorraad gereed product en handelsgoederen

13

8

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

21.435

19.835

- Vorderingen op openbare lichamen

4.481

3.410

- Rekening-courantverhouding met het Rijk

12.414

13.411

- Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen

742

686

- Overige vorderingen

3.798

2.328

Liquide Middelen

435

440

- Banksaldi

435

440

Overlopende activa

447

214

- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde

  bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

447

214

PASSIVA

31-12-2017

31-12-2016

Vaste passiva

Eigen vermogen

96.254

100.010

- Algemene reserves

16.560

30.848

- Bestemmingsreserves

77.208

68.139

- Gerealiseerde resultaat

2.486

1.023

Voorzieningen

13.487

13.660

- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

2.636

2.704

- Egalisatievoorzieningen

2.671

2.847

- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

8.180

8.109

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar

2.066

3.841

- Onderhandse leningen van:

  - binnenlandse banken en overige financiële instellingen

1.916

3.691

- Waarborgsommen

150

150

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

8.405

7.474

- Overige schulden

8.405

7.474

Overlopende passiva

4.336

4.611

- De van de Europese en Nederlandse overheidsorganen ontvangen

  voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek 

  bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende

3.288

3.684

  begrotingsjaren

- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende

  begrotingsjaren komen

1.048

927

Bedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of

garantstellingen zijn verstrekt. (Zie toelichting balans)

niet bekend

niet bekend

Toelichting Activa

(bedragen x € 1.000)

Immateriële vaste activa

Specificatie immateriële vaste activa

Boekwaarde per
31-12-2017

Boekwaarde
per 31-12-2016

Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

1.170

526

Verloopoverzicht 

Boekwaarde
1-1-2017

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Afwaarderingen

Boekwaarde
31-12-2017

Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

526

644

0

0

0

0

1.170

Specificatie kosten onderzoek en ontwikkeling

Werkelijk besteed
in 2016

Werkelijk besteed
in 2017

Cumulatief besteed t/m 2017

Onderzoek en ontwikkeling Aarle

516

514

1.030

Onderzoek en ontwikkeling Steegsche Velden Oost fase B

10

130

140

Materiële vaste activa

Specificatie materiële vaste activa

Boekwaarde 31-12-2017

Boekwaarde 31-12-2016

Overige investeringen met een economisch nut

70.342

71.320

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

3.488

596

De investeringen met een economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Verloopoverzicht overige investeringen met een economisch nut

Boekwaarde
31-12-2016

Investeringen

Desinves-
teringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Afwaardering

Boekwaarde
31-12-2017

Gronden en terreinen

32.141

594

5

0

0

0

32.730

Woonruimten

1

0

0

0

0

0

1

Bedrijfsgebouwen

33.638

428

0

1.469

11

261

32.325

Grond-, weg- en waterbouw

3.082

161

0

268

0

0

2.975

Vervoermiddelen

383

125

0

68

0

0

440

Machines, apparaten en installaties

1.595

381

0

626

0

0

1.350

Overige materiële vaste activa

480

121

0

80

0

0

521

Conform de Notitie grondexploitaties 2016 van de commissie BBV dienen de niet in exploitatie genomen gronden per 1 januari 2016 te worden omgezet naar materiële vaste activa.
Voor deze complexen is een overgangsbepaling van toepassing met een looptijd van vier jaar. Uiterlijk 31 december 2019 moet een toets plaatsvinden op de marktwaarde van deze gronden tegen de geldende bestemming op het moment van de marktwaarde toets. Wordt daarbij een duurzame waardevermindering vastgesteld, dan moet dat uiterlijk 31 december 2019 leiden tot een afwaardering van deze gronden.

De totale inbreng van gronden is als volgt te specificeren:

Aarle
Per 1 januari 2016 bedroeg de boekwaarde € 27.128.000. Mutaties op deze boekwaarde worden binnen de overgangsperiode verantwoord onder immateriële vaste activa.
Het streven is om voor Aarle voor 31 december 2019 een grondexploitatiecomplex inclusief een grondexploitatiebegroting vast te stellen.
Vooruitlopend op de definitieve provinciale cijfers van de woningaantallen die nog niet bekend zijn en de uitkomsten van de regionale discussie hierover is een inschatting gemaakt van de mogelijke risico's. Het totaal te realiseren programma alsmede de fasering is hiervan afhankelijk. De inschatting is dat er sprake is van een verhoogd risicoprofiel.
Bij de bepaling van het benodigde weerstandsvermogen is hier uitdrukkelijk rekening mee gehouden en dit heeft geresulteerd in een netto toevoeging van € 1.900.000 aan de risicoreserve grondexploitaties per 31 december 2016.

Steegsche Velden Oost fase B
Per 1 januari 2016 bedroeg de boekwaarde € 1.773.000 inclusief de gevormde voorziening. Mutaties op deze boekwaarde worden binnen de overgangsperiode verantwoord onder immateriële vaste activa. Het streven is om voor Steegsche Velden Oost fase B vóór 31 december 2019 een grondexploitatiecomplex inclusief een grondexploitatie vast te stellen.

Belangrijke investeringen

Beschikbaar gesteld krediet

Werkelijk besteed in 2017

Cumulatief besteed t/m 2017

IKC accommodatie Dijkstraten

3.165

122

293

Grond project Veldweg

581

581

581

Automatiseringsprojecten

518

338

338

Specificatie desinvesteringen met een economisch nut:

2017

verkoop Molenstraat 1

0

correctie grondinbreng Aarle

5

Specificatie afwaardering panden met een economisch nut:

2017

H Hartstraat 1

229

Haktol 1, tijdelijke voorziening

26

Secr. Jansenstraat 5, tijdelijke huisvesting

6

De investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Verloopoverzicht investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Boekwaarde
31-12-2016

Investeringen

Bijdragen
van derden

Boekwaarde
31-12-2017

Grond-, weg- en waterbouw

0

999

999

0

De bijdragen van derden betreft de rioolheffing.

Specificatie investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Beschikbaar
 gesteld
 krediet

Werkelijk besteed
in 2017

Cumulatief besteed
t/m 2017

Riolering 2e fase Hoofdstraat/Dorpsplein

430

12

453

Renovatie 4 pompgemalen

80

10

81

Herstel riolering Zessprong

115

1

103

Riolering Nazarethstraat

813

704

704

Bergingscapaciteit visvijver De Leemkuilen

280

156

156

Herstel riolering Zessprong

235

116

116

Verloopoverzicht investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

Boekwaarde
31-12-2016

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Bijdragen
van derden

Boekwaarde
31-12-2017

Grond-, weg- en waterbouw tot en met 2016

537

0

0

45

0

492

Grond-, weg- en waterbouw vanaf 2017

42

3.517

0

0

577

2.982

Overige

17

0

0

3

0

14

De investering in de openbare ruimte met maatschappelijk nut is een rechtstreeks gevolg van een wijziging in het BBV (Besluit Begroting Verantwoording).
Deze wijziging houdt in dat alle investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut moeten worden geactiveerd. Voorheen bestond de mogelijkheid om deze investeringen rechtstreeks ten laste van de reserve te brengen.

Belangrijke investeringen

Beschikbaar
 gesteld
 krediet

Werkelijk besteed
in 2017

Cumulatief besteed
t/m 2017

Fietspad t.h.v. Ekkersweijer incl. openbare verlichting (Slowlane)

689

442

442

Asfaltering Ringweg (incl. rotondes)

700

698

698

Reconstructie NCB-weg

1.030

804

804

Reconstructie Nazarethstraat (excl. riolering)

1.006

941

941

Het restant van de investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut bestaat uit de reconstructie van Naestenbest, de reconstructie van het overdekte deel van de Boterhoek, de tweede ontsluitingsweg van de Terraweg, fietspaden de Maas en de Dieze, de reconstructie van de Secr. Jansenstraat en de infrastructuur van De Vleut.

De bijdragen van derden bestaat uit een bijdrage van gemeente Son en Breugel en gemeente Eindhoven voor de realisatie van het fietspad Slowlane.
Voor de realisatie van de reconstructie Nazarethstraat is een bijdrage van de provincie Noord-Brabant ontvangen.
Voor de realisatie van De Vleut een bijdrage van het SRE ontvangen.

Financiële vaste activa

Verloopoverzicht

Boekwaarde
31-12-2016

Investeringen

Desinvesteringen

Aflossingen

Boekwaarde
31-12-2017

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

77

0

0

0

77

Leningen aan woningbouwcorporaties

7.393

0

0

1.047

6.346

Overige langlopende geldleningen

2.141

306

0

371

2.076

Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar

650

0

0

148

502

De deelnemingen betreffen aandelen in Brainport BV en aandelen NV BNG.
De investeringen in overige langlopende geldleningen bestaan uit verstrekte startersleningen.

Vlottende activa

Voorraden

Specificatie

Boekwaarde 31-12-2017

Boekwaarde 31-12-2016

Grond- en hulpstoffen, gespecificeerd naar:

 - strategische gronden (MVA)

0

0

 - voorziening afwaardering boekwaarden

0

0

 - niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG)

0

0

 - voorziening geraamde verliezen

0

0

Bouwgrond in exploitatie (BIE)

36.308

42.623

Voorziening geraamde verliezen

-18.091

-16.227

Voorraad gereed product en handelsgoederen

13

8

Bouwgrond in exploitatie (BIE)

Verloopoverzicht

Boekwaarde 31-12-2016

Voorziening 31-12-2016

Balanswrd 31-12-2016

Investeringen incl. oprenting

Opbrengsten 

Winstuitname 

Boekwaarde 31-12-2017

Voorziening 31-12-2017

Balanswrd
31-12-2017

Schutboom

-1.312

0

-1.312

616

497

741

-452

0

-452

Broekstraat

-233

0

-233

20

275

522

34

0

34

Molenstraat

908

0

908

179

1.126

0

-39

0

-39

Dijkstraten

29.272

-10.772

18.500

1.759

5.000

0

26.031

-11.866

14.165

Steegsche Velden Oost fase A

9.204

-2.098

7.106

408

3.836

0

5.776

-2.561

3.215

Centrumplan

4.784

-3.357

1.427

174

0

0

4.958

-3.664

1.294

Nog te maken kosten

20.482

Nog te verwachten opbrengsten

37.044

Verwacht exploitatieresultaat nadelig

-34.653

Idem netto contant per 01-01-2018 batig

654

NB. Het verschil tussen het verwachte nadelige exploitatieresultaat en het contante batige resultaat ad € 2.309.000 wordt veroorzaakt door de rentecomponent (2%) over de gevormde voorzieningen waarmee in dit overzicht geen rekening wordt gehouden.

Geactualiseerde grondexploitatie - gehanteerde parameters:
- Interne rekenrente         0,38% per jaar                  
- Kostenstijging               2,00% per jaar                  
- Opbrengstenstijging: 2019 - 2020   1,00% per jaar                  
- Opbrengstenstijging: 2021 - e.v.   2,00% per jaar                  
- Disconteringsvoet         2,00% per jaar                  

De waardering van de gronden in exploitatie per 31 december 2017 is gebaseerd op de geactualiseerde grondexploitaties per 1 januari 2018 en de uitkomsten van de door de gemeente uitgevoerde risicoanalyses ter zake. Dit betreft de beste inschatting op dit moment die omgeven is door de nodige risico's, aannames en veronderstellingen die periodiek (jaarlijks) worden herzien. Deze periodieke herziening kan - mede gezien de afhankelijkheid van de marktomstandigheden - leiden tot een aangepaste waardering van de gronden in exploitatie en de hiermee samenhangende voorziening voor verlieslatende grondexploitaties.

Schutboom
Plan Schutboom is nagenoeg voltooid. Alle uit te geven bouwkavels zijn inmiddels verkocht.
De nog uit te voeren fysieke werkzaamheden bestaan uit het woonrijp maken van delen van het plan. Naast een reeds gerealiseerde tussentijdse winstafdracht van € 3.101.000, inclusief de winstuitname van € 741.000 per in 2017, wordt nog een netto contant batig resultaat geprognosticeerd van € 20.000 per 01-01-2018.

Broekstraat
Per ultimo 2017 is de laatste bouwkavel in optie gegeven. Naast de gerealiseerde winstafdracht van € 1.506.000 inclusief de winstuitname van € 522.000 in 2017, wordt nog een netto contant batig resultaat geprognosticeerd van € 67.000 per 1 januari 2018.
Naar verwachting kan de grex Broekstraat per 31 december 2019 worden afgesloten.

Molenstraat
In 2017 is de kavel t.b.v. 36 appartementen aan de Molenstraat-noord verkocht. Voorts kunnen op termijn nog 2 à 3 grondgebonden woningen worden gerealiseerd op de hoek Molenstraat (zuid) - Stationsstraat en ongeveer 40 appartementen op de hoek Molenstraat (noord) - Stationsstraat.
Voor Molenstraat wordt een netto contant batig resultaat geprognosticeerd van € 567.000 per 1 januari 2018.

Dijkstraten
In 2017 zijn 14 bouwkavels méér verkocht dan begroot (79 bouwkavels in plaats van 65).
Het geprognosticeerde netto contant nadelige resultaat per 31 december 2016 van € 10.772.000 is toegenomen tot € 11.866.000 per 31 december 2017.
Voor de dekking hiervan is een voorziening gevormd.

Steegsche Velden Oost fase A
In 2017 zijn 30 bouwkavels méér verkocht dan begroot (41 bouwkavels i.p.v. 11).
Het geprognosticeerde netto contant nadelige resultaat per 31 december 2016 van € 2.098.000 is toegenomen tot € 2.561.000 per 31 december 2017.
Voor de dekking hiervan is een voorziening gevormd.

Centrumplan
Het geprognosticeerde netto contant nadelige resultaat per 31 december 2016 van € 3.357.000 is toegenomen tot € 3.664.000 per 31 december 2017.
Voor de dekking hiervan is een voorziening gevormd.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Specificatie

Nominale
waarde

Voorziening
oninbaarheid

Boekwaarde
31-12-2017

Boekwaarde
31-12-2016

Vorderingen op openbare lichamen

4.481

0

4.481

3.410

Rekening-courant verhoudingen met het Rijk

12.414

0

12.414

13.411

Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen

742

0

742

686

Overige vorderingen

Debiteuren

2.851

265

2.586

1.145

Kostenverhaal derden

482

0

482

800

Overige

730

0

730

383

Vorderingen op openbare lichamen
Dit betreft met name de afwikkeling van het BTW compensatiefonds 2017 voor € 4.042.000.

Rekening-courant verhoudingen met het Rijk
De Wet Schatkistbankieren verplicht openbare lichamen om hun overtollige middelen aan te houden in ’s Rijks schatkist (met uitzondering van een drempelbedrag). Het drempelbedrag voor de gemeente Best bedraagt in 2017 € 504.000 (gemiddeld per kwartaal).

De gemeente Best heeft gemiddeld per kwartaal de volgende bedragen op dagbasis buiten ‘s Rijks schatkist gehouden:

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten schatkist Rijk aangehouden middelen

441

432

428

481

Ruimte onder het drempelbedrag

 63

72

76

23

Overschrijding van het drempelbedrag

0

0

0

0

Specificatie debiteuren

Nominale
waarde

Voorziening
oninbaarheid

Boekwaarde
31-12-2017

Boekwaarde
31-12-2016

Debiteuren Sociale Zaken

984

226

758

632

Debiteuren overige

1.867

39

1.828

513

Overlopende activa

Specificatie overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

Boekwaarde 31-12-2017

Boekwaarde 31-12-2016

Vooruitbetaald Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant

311

0

Overige

136

214

Toelichting Passiva

(bedragen x € 1.000)

Eigen vermogen

Verloopoverzicht reserves

Boekwaarde
 31-12-2016

Toevoeging

Onttrekking

Bestemming
 resultaat
 vorig boekjaar

Vermindering ter dekking
van afschrijvingen

Boekwaarde
 31-12-2017

Algemene reserves

Vrije algemene reserve

30.848

34

15.617

1.295

0

16.560

Bestemmingsreserves

Egalisatiereserve afvalverwijdering

300

0

0

0

0

300

Algemeen culturele reserve

291

0

18

0

0

273

Reserve sociaal domein

1.873

2.300

2.483

-272

0

1.418

Reserve gevolgen reorganisatie

461

0

81

0

0

380

Reserve ICT

1.675

434

633

0

0

1.476

Reserve buitensportaccommodatie

1.457

180

176

0

0

1.461

Reserve wegbeheer

15.464

820

0

0

0

16.284

Reserve speelelementen

603

49

29

0

0

623

Reserve groen

1.498

105

0

0

0

1.603

Risicoreserve grondexploitaties

17.500

11.392

1.792

0

0

27.100

Dekkingsreserves

27.017

546

0

0

1.273

26.290

Totaal bestemmingsreserves

68.139

15.826

5.212

-272

1.273

77.208

Totaal reserves

98.987

15.860

20.829

1.023

1.273

93.768

In onderstaand overzicht wordt per reserve het doel van de reserve beschreven.

Reserve

Doel van de reserve

Status reserve per
 31-12-2017

Algemene reserves

Vrije algemene reserve

Algemeen dekkingsmiddel voor incidentele uitgaven

gehandhaafd

Bestemmingsreserves

Egalisatiereserve afvalverwijdering

Ongewenste schommelingen opvangen in het tarief afvalstoffenheffing

gehandhaafd

Algemeen culturele reserve

Aankoop kunst, wijkaankleding in openbare ruimte en subsidiëring incidentele culturele activiteiten

gehandhaafd

Reserve sociaal domein

Opvangen van risico's binnen het sociale domein

gehandhaafd

Reserve gevolgen reorganisatie

Afzonderen financiële gevolgen van reorganisatie; dekking garantiesalarissen

gehandhaafd

Reserve ICT

Tegengaan van schommelingen in de raming van baten en lasten vanwege investeringen in hardware/software

gehandhaafd

Reserve buitensportaccommodatie

In stand houden, vervangen en renoveren van buitensportaccommodaties

gehandhaafd

Reserve wegbeheer

Opvangen van fluctuaties in exploitatiekosten met betrekking tot wegbeheer

gehandhaafd

Reserve speelelementen

Opvangen van fluctuaties in exploitatiekosten met betrekking tot speelelementen

gehandhaafd

Reserve groen

Opvangen van fluctuaties in exploitatiekosten met betrekking tot vervanging openbaar groen

gehandhaafd

Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen

Opvangen van fluctuaties in exploitatiekosten met betrekking tot onderhoud gemeentelijke gebouwen

gehandhaafd

Risicoreserve grondexploitaties

Weerstandsvermogen waarmee risico's in de grondexloitaties worden afgedekt

gehandhaafd

Dekkingsreserves

Het activeren van investeringen die worden gedekt uit een reserve, waarvoor dat verplicht is op grond van het BBV. Lasten van de investering worden op deze wijze over de verwachte levensduur verspreid

gehandhaafd

Belangrijkste mutaties per reserve

Mutatie

Bedrag

Omschrijving mutatie

Vrije algemene reserve

Toevoeging:

1.295

storting vanuit saldo 2016

Onttrekking:

1.529

resultaatbestemming 2016

920

onttrekking ten gunste van de grondexploitatie (BBV-wijziging 2017 - 2021)

2.300

onttrekking ten gunste reserve sociaal domein

10.129

onttrekking ten gunste van de risicoreserve grondexploitaties

Reserve sociaal domein

Toevoeging:

2.300

storting vanuit de vrije algemene reserve in verband met de verwachte tekorten sociaal domein

Onttrekking:

2.176

onttrekking ten gunste van exploitatie (wmo en jeugd)n

 137

 extra uitvoeringscapaciteit wmo

272

onttrekking vanuit saldo 2016 (dekking voor afrekeningen 2015 Jeugd)

Reserve gevolgen reorganisatie

Onttrekking:

81

uitkering garantiesalarissen

Reserve ICT

Toevoeging:

434

storting ten laste van exploitatie

Onttrekking:

543

onttrekking ten behoeve van verbetering van de automatisering

Reserve buitensportaccommodatie

Toevoeging:

180

storting ten laste van exploitatie

Onttrekking:

84

renovatie atletiekbaan

Reserve wegbeheer

Toevoeging:

820

storting ten laste van exploitatie

Reserve speelelementen

Toevoeging:

49

storting ten laste van exploitatie

Reserve groen

Toevoeging:

105

storting ten laste van exploitatie

Risicoreserve grondexploitaties

Toevoeging:

741

tussentijdse winstafdracht Schutboom

522

tussentijdse winstafdracht Broekstraat

10.192

storting vanuit de vrije algemene reserve op basis van risico-inventarisatie

Onttrekking:

 1.792

aanvulling voorzieningen toekomstige verliezen grondexploitaties

Dekkingsreserves

Toevoeging:

122

storting in dekkingsreserve IKC Dijkstraten

164

storting in dekkingsreserve verruiming buitensport capaciteit

260

storting in dekkingsreserve openbare ruimte

Onttrekking:

1.273

afschrijvingen op activa 2017

Voorzieningen

Verloopoverzicht

Boekwaarde
31-12-2016

Toevoeging

Vrijval

Onttrekking

Boekwaarde
31-12-2017

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

Voorziening uitkeringsverplichtingen voormalig personeel

2.704

130

0

198

2.636

Egalisatievoorzienigen

Voorziening gemeentelijke gebouwen

2.847

231

0

407

2.671

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

Voorziening rioolbeheer

8.109

1.040

0

969

8.180

Totaal van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

8.109

1.040

0

969

8.180

Totaal

13.660

1.401

0

1.574

13.487

Doel van de voorzieningen

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

Voorziening uitkeringsverplichtingen

Opvangen van fluctuaties in uitkeringsverplichtingen voormalig personeel

voormalig personeel

Dekking uitkeringen aan gewezen wethouders

Egalisatievoorzienigen

Voorziening gemeentelijke gebouwen

Opvangen van fluctuaties in onderhoud van de gemeentelijke gebouwen

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

Voorziening rioolbeheer

Betreft spaardeel voor vervangingsinvesteringen; opvangen fluctuaties in exploitatiekosten met betrekking tot rioolbeheer

Belangrijke mutaties

Bedrag

Omschrijving mutatie

Voorziening uitkeringsverplichtingen

Toevoeging:

130

storting ten laste van de exploitatie

voormalig personeel

Onttrekking:

187

gewezen wethouders

Voorziening gemeentelijke gebouwen

Toevoeging:

231

storting ten laste van de exploitatie

Onttrekking:

407

tbv onderhoud gemeentelijke gebouwen

Voorziening rioolbeheer

Toevoeging:

1.040

storting ten laste van de exploitatie

Onttrekking:

674

riolering Nazarethstraat

156

bergingscapaciteit visvijver De leemkuilen

116

relinen riolering Speelheide/Salderes

Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar

Verloopoverzicht

Boekwaarde
31-12-2016

Vermeerdering

Aflossingen

Boekwaarde
31-12-2017

Onderhandse leningen

3.691

0

1.775

1.916

Waarborgsommen

150

0

0

150

Totaal

3.841

0

1.775

2.066

De totale rentelast voor het jaar 2017 met betrekking tot de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar bedraagt € 45.000.

Vlottende passiva

Specificatie

Boekwaarde 31-12-2017

Boekwaarde 31-12-2016

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

8.405

7.474

Overlopende passiva

4.336

4.611

Totaal

12.741

12.085

Specificatie netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Boekwaarde 31-12-2017

Boekwaarde 31-12-2016

Crediteuren jeugd

620

499

Crediteuren overige

2.257

1.711

BTW

1.595

1.037

Geluidwerende voorzieningen (Dijkstraten)

0

621

Nog te betalen vakantiegeld

0

418

Nog te betalen kosten

1.330

1.421

Nog te betalen aan zorgaanbieders jeugd en wmo

2.593

1.704

Overige schulden

6

27

Nog te betalen vennootschapsbelasting

4

36

8.405

7.474

Overlopende passiva

Specificatie overlopende passiva

Boekwaarde
 31-12-2017

Boekwaarde
 31-12-2016

De van de Europese en Nederlandse overheidsorganen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren 

3.288

3.684

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

1.048

927

Totaal

4.336

4.611

Verloopoverzicht van de van de Europese en Nederlandse overheidsorganen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

Boekwaarde
 31-12-2016

Toevoegingen

Vrijgevallen bedragen

Boekwaarde
 31-12-2017

BBZ-regeling

6

0

6

0

Participatie Sinti-gemeenschap

8

0

8

8

Eerste hulp bij personen met verward gedrag

0

5

0

5

Vooruitontvangen subsidie Slowlane

1.429

0

311

1.118

Vooruitontvangen subsidie BOR-locaties

916

0

0

916

Vooruitontvangen subsidie De Vleut

1.325

0

76

1.249

Totaal

3.684

5

401

3.288

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Waarborgen en garanties

Toelichting mutaties borgstellingen / gemeentegaranties per balansdatum 31-12-2017 ten opzichte van de balans per 31-12-2016:

Hieronder zijn de borgstellings- / gemeentegarantieverplichtingen opgenomen per 31 december 2016. Voor zover zich mutaties hebben voorgedaan buiten de reguliere aflossingen worden deze toegelicht.

Het saldo van de niet uit de balans blijkende waarborgen en gemeentegaranties kan als volgt worden gespecificeerd:

A. Rechtstreekse borgstellingen door de gemeente Best*

Bedragen x € 1.000

Oorspronk. Bedrag

Restantbedrag
 31-12-2016

Aflossing

Restantbedrag
 31-12-2017

% Borgstelling

Waarborg
 31-12-2016  

Waarborg
 31-12-2017

Huize Nazareth

3.720

2.607

128

2.479

100 %

2.607

2.479

Diverse medewerkers gemeente Best*

820

310

0

310

100 %

310

310

Mixed Hockey Club Best

125

82

18

64

100 %

82

64

Stichting Abocuna**

300

0

12

287

100 %

299

287

Totaal rechtstreekse borgstellingen:

4.965

3.298

158

3.140

3.298

3.140

B. Achtervangborgstellingen Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)*

Bedragen x € 1.000

Oorspronk. Bedrag

Restantbedrag
 31-12-2016

Aflossing

Restantbedrag
 31-12-2016

% Borgstelling

Waarborg
 31-12-2016  

Waarborg
 31-12-2017

Woonbedrijf (WSW43520)

14.000

10.221

849

9.372

*

10.221

9.372

Woonstichting 'Thuis (WSW26851)

10.243

4.135

585

3.550

*

4.135

3.550

Woonstichting 'Thuis (WSW34847)

3.329

2.717

70

2.647

*

2.717

2.647

Woonstichting 'Thuis (WSW35060)

858

118

59

59

*

118

59

Woonstichting 'Thuis (WSW37969)

5.033

3.943

134

3.809

*

3.943

3.809

Woonstichting 'Thuis (WSW38025)

4.000

4.000

0

4.000

*

4.000

4.000

Woonstichting 'Thuis (WSW42359)

10.000

10.000

0

10.000

*

10.000

10.000

Woonstichting 'Thuis (WSW42360)

10.000

10.000

0

10.000

*

10.000

10.000

Woonstichting 'Thuis (WSW47587)

5.000

0

0

5.000

*

0

5.000

Woonstichting 'Thuis (WSW47588)

5.000

0

0

5.000

*

0

5.000

Woonzorg Nederland (WSW42482)

2.443

1.759

0

1.759

*

1.759

1.759

Totaal achtervangborgstellingen WSW

69.906

46.893

1.697

55.196

46.893

55.196

* Toelichting achtervangborgstellingen WSW:
Bij achtervangborgstellingen via het WSW worden de schulden allereerst verhaald op de activa van de woningcorporatie die in de problemen gekomen is. Daarna wordt een aanspraak gedaan op de buffers van het WSW. Deze buffers worden door de erkende kredietwaardigheidsbeoordelaars Moody's en S&P als uitstekend gekwalificeerd. Dit blijkt uit de hoogst mogelijke kredietwaardigheidsbeoordeling die het WSW heeft gehad (AAA). Op de buffers van het WSW is tot dusverre nooit een beroep gedaan. De kans dat de buffers zodanig laag worden dat de gemeenten en het Rijk vanwege de achtervang moeten bijspringen worden daarom erg laag  ingeschat.

In 2017 zijn 2 nieuwe leningen verstrekt aan woningcorporatie 'Thuis (WSW47587 + WSW47588).

C. Achtervangborgstelling in het kader van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)*

Bedragen x € 1.000

Oorspronk. Bedrag

Restantbedrag
 31-12-2016

Aflossing

Restantbedrag
 31-12-2017

% Borgstelling

Waarborg
 31-12-2016  

Waarborg
 31-12-2017

Borgstellingen NHG t/m 2010, aandeel  Best

niet bekend

152.000

nog niet bekend

info juli 2018

*

152.000

info juli 2018 **

* Toelichting achtervangborgstellingen NHG:
Tot en met 2010 was de gemeente tezamen met het rijk risicodrager bij verstrekkingen in het kader van de Nationale Hypotheek Garantie. Vanaf 2011 fungeert alleen het rijk als risicodrager. De achtervangconstructie die van toepassing is voor de gemeente Best (dus over het saldo leningen t/m 2010) werkt als volgt:allereerst worden schulden verhaald op de bezittingen van de schuldenaar en/of via een betalingsregeling. Als dit geen soelaas biedt, dan worden de buffers van de NHG aangesproken. Als de buffers van de NHG dalen onder een bepaald niveau zijn gemeente en het Rijk (ieder voor 50%) verplicht om renteloze leningen te verstrekken aan de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, die deze regeling uitvoert. De kans dat een beroep gedaan wordt op een gemeentelijke achtervang wordt minimaal geacht. De buffers van de stichting WEW worden door erkend kredietwaardigheidsbeoordelaars Moody's en Fitch voldoende geacht om de risico's op te vangen.

** De informatie over het saldo per 31-12-2017 komt in juli 2018 beschikbaar.

Eigen bijdrage op grond van de WMO
Bij het gebruikmaken van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de WMO een bijdrage van de aanvrager verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van het CAK (om privacyredenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de WMO geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat gemeenten geen zekerheden omtrent de omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen verkrijgen.

Overige verplichtingen
Er zijn binnen de gemeente geen belangrijke en/of politiek-gevoelige financiële verplichtingen aanwezig. De gemeente heeft inspannings- en resultaatverplichtingen op zich   genomen voor het opleveren van percelen voor 930 woningen.