Algemeen

Kapitaalgoederen zijn door de gemeente aangekochte en/of tot stand gebrachte objecten waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. In deze paragraaf zijn de volgende kapitaalgoederen opgenomen:

 • Wegen (hieronder wordt verstaan alle verharding, inclusief bruggen e.d.)
 • Verkeersvoorzieningen (bebording, wegwijzers, verkeerslichtinstallaties en verkeerstellers)
 • Riolering (riolen, drukriolen en gemalen)
 • Groen (plantsoenen, bomen, bossen, vijvers en natuurterreinen)
 • Speelvoorzieningen (speelplekken en speeltoestellen)
 • Gebouwen (in eigendom van de gemeente zoals peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, gemeentehuis, sporthal en gymzalen)
 • Openbare verlichting (straatverlichting)

Er zijn geen achterstanden in het onderhoud. Er is geen kapitaalvernietiging en hebben zich geen onveilige situaties voorgedaan.
In de hierna volgende tabel is te zien welke (beleids)kaders voor de diverse kapitaalgoederen zijn vastgesteld.

Soort kapitaalgoed

Beleidskader

Vastgesteld

Kosten 2017

Wegen

Wegbeheerplan Gemeente Best

2016

 €            690.000

Verkeersvoorzieningen

Beleidsnotitie Verkeersregel-installaties

2007

 €            105.000

Riolering

Water- en rioleringsplan 2016-2020

2016

 €            1.166.000

Groen

Groenbeleidsplan

2017

 €         1.388.000

Speelvoorzieningen

Notitie Speelruimtebeleid

2013

 €                      -

Gebouwen

Beleidsnotitie 'Professionalisering vastgoedbeheer Gemeente Best'

2012

 €              407.000

Openbare verlichting

Beleidsnota Openbare Verlichting

2012

 €            137.000

Alle kapitaalgoedereren

Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte

2012

€         3.893.000

In het ‘Kwaliteitsplan beheer openbare ruimte’ is het niveau van de onderhoudstoestand van de openbare ruimte aangegeven. Dat niveau is voor alle wijken een 6 . Voor de winkelgebieden Centrum, WC Heivelden en Wilhelminaplein/Koningin Julianaweg is dat een 7.  Het onderhoudsniveau is voor alle gebieden bereikt.

Speerpunten
Beheer en onderhoud van de gemeentelijke kapitaalgoederen behoort tot de (dagelijkse) kernactiviteiten van de gemeente. Werkzaamheden die (politiek) interessant zijn om te vermelden of blikvangers, waar inwoners mee zijn geconfronteerd in 2017 (niet uitputtend):

In de openbare ruimte:

 • Groot onderhoud diverse asfaltwegen is uitgevoerd (Ringweg, NCB weg gedeeltelijk).
 • Gedeeltelijke uitvoering fietspaden De Maas - De Dieze.
 • Slowlane Ekkersrijt
 • 2e ontsluiting Terraweg
 • Diverse onder- en bovengrondse werken in het kader van ontwikkeling/aanleg Dijkstraten, Steegsche Velden en Schutboom zijn uitgevoerd.
 • Diverse inrichtings- en rioleringswerkzaamheden in het kader van het centrumplan zijn uitgevoerd.

Gemeentelijke gebouwen:
Fase 1, 2 en 3 van het project “Professionalisering beheer gemeentelijk vastgoed” is nagenoeg afgerond. De gegevens van alle gemeentelijke gebouwen zijn geïnventariseerd en waar nodig gerepareerd. Daarnaast zijn de gegevens vastgelegd in het vastgoedinformatiesystem GT-Axxerion (fase 1 en 2, inventarisatie en reparatiefase). Er is vanuit GT-Axxerionn een koppeling gemaakt met het financiële systeem Coda, waardoor het genereren van facturen en de bewaking van het betalingsproces is geautomatiseerd.  Het werkproces verhuur panden en gronden is inzichtelijk gemaakt. Uit de verbijzonderde interne controle 2017 is gebleken dat de werkprocessen nagenoeg optimaal functioneren (fase 3, optimalisatiefase). In 2017 is een start gemaakt met het uitwerken van de beleidsuitgangspunten voor beheer en eigendom van gemeentelijk vastgoed  en het opstellen van spelregels voor vastgoedbeheer (onderdeel van fase 4, strategische fase).

Financiële consequenties

De kosten per kapitaalgoed zijn in onderstaand diagram in € weergegeven