Programma

10 - Ruimte en bouwen

Dit programma omvat de ruimtelijke beleidsontwikkeling, zowel stedelijk gericht als voor het buitengebied. Hierbij moet worden gedacht aan ruimtelijke plannen als structuurvisie,  bestemmingsplannen en aan beleidsontwikkeling op het gebied van woningbouw (Woonvisie, beleid Wonen en Zorg). Daarnaast gaat het om prestatieafspraken met woningcorporaties, bouwgrondexploitatie, afspraken binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) en om plannen voor natuur en landschap. Ook de voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet valt onder dit programma.

Verder omvat dit programma vergunningverlening en toezicht en handhaving op de beleidsvelden ruimte en bouwen. In dit programma heeft de gemeente meerdere rollen. Deze zijn regisseren (ruimtelijke beleidskaders, Omgevingswet, uitbreiden woningbestand met 1600 woningen en een aantrekkelijk centrum) en faciliteren (huisvesting van statushouders en ruimtelijke initiatieven van derden).

Bewonersparticipatie en overheidsparticipatie
In dit werkveld zijn inwoners betrokken afhankelijk van de aard van het project of de ontwikkeling. Bij de particuliere initiatieven zijn vanuit de gemeente de kansen en mogelijkheden van het project besproken met de initiatiefnemers en is een toelichting gegeven op de procedure die gevolgd moet of kan worden (dit is een vorm van overheidsparticipatie, wij denken mee). Daarbij is uitdrukkelijk aandacht voor het voeren van een gedegen omgevingsdialoog. Bij ontwikkelingen van de gemeente is actief met omwonenden in gesprek gegaan (bewonersparticipatie bij overheidsinitiatieven). Bij particuliere ontwikkelingen is de dialoog aan de initiatiefnemers. Zeker bij omvangrijke initiatieven, met name in het buitengebied, heeft de gemeente daarin meegedacht.

Begroot € 8.365
Realisatie € 15.503
Afwijking € -7.138