Overzicht incidentele baten en lasten

 

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN 2017

Omschrijving

Res.
gebied

Product

2017
realisatie

Incidentele lasten t.l.v. exploitatie

Programma 1

Inhuur interim griffier/raadsadviseur

1.1

01.01

15.949

Storting in voorziening uitk.verpl. voormalig personeel

1.1

01.02

129.902

Sociaal cultureel fonds

1.1

01.02

4.800

Bestuurlijke toekomst Best

1.1

01.04

41.057

Doorontwikkeling gemeentelijke organisatie

1.1

01.05

31.441

223.149

Programma 2

Lokale veilihgheidsmonitor

2.1

02.01

5.186

5.186

Programma 3

Bereikbaarheidsagenda

3.1

03.01

12.489

12.489

Programma 4

Aanleg verhardingen rondom de molen

4.1

04.02

18.384

18.384

Programma 5

Voorschoolse voorz. (aanv. onderwijsachterst.beleid)

5.1

05.07

66.431

Uitbreiding capaciteit (tijdelijk)

5.1

05.09

86.250

152.681

Programma 6

Eenmalige bijdrage exploitatietekort CultuurSpoor

6.1

06.01

20.948

Eenmalige subsidie Lokale Omroep Best

6.1

06.04

16.500

16.500

Programma 7

Uitbreiding capaciteit (tijdelijk)

7.1

07.02

37.500

Uitbreiding capaciteit (tijdelijk)

7.1

07.02

126.000

Uitvoering re-integratie

7.1

07.02

63.908

227.408

Programma 8

Uitbreiding capaciteit (tijdelijk)

8.1

08.18

31.250

Toelagen huishoudelijke hulp

8.1

08.18

133.730

Eerste hulp aan verwarde personen

8.1

08.18

35.250

200.230

Programma 9

Nadelig saldo riolering

9.2

09.07

221.594

221.594

Programma 10

Project illegaal ingebruik genomen gemeentegrond

10.1

10.01

8.135

Implementatie omgevingswet

10.1

10.01

5.851

Niet te verhalen kosten particuliere initiatieven 

10.1

10.11

202.516

Lagere toerek. apparaatskosten aan grondexploitaties

10.1

10.11

330.000

546.502

Programma 11

Verlaging storting voorziening dubieuze debiteuren

11.1

11.08

-31.146

Waardevermindering vastgoed (o.a. H. Hartstraat 1)

11.1

11.08

209.592

178.446

Programma 12

Doorontwikkeling organisatie

12.1

12.01

10.862

Nieuwe gordijnen burgerzaal

12.1

12.03

6.932

Extra inkoopexpertise Bizob

12.1

12.04

13.200

Flexibele schil 1e lijn

12.1

12.08

93.433

Flexibele schil 2e lijn

12.1

12.08

24.964

149.391

Totaal incidentele lasten tlv exploitatie

1.951.960

Incidentele lasten t.l.v. reserves

Programma 1

- Tijdelijke formatie griffie

1.1

01.01

52.000

- Samenwerking Best Veldhoven doorontw I&A 

1.1

01.05

7.450

7.450

Programma 5

Expertise digitaal berichtenverkeer Jeugd

5.1

05.09

79.000

Extra uitvoeringscapaciteit Jeugd

5.1

05.09

36.500

115.500

Programma 6

Recht van opstal diverse verenigingen

6.2

06.12

630

Aanschaf kunstwerken Lest Best

6.1

06.04

11.559

Restauratie De Mol

6.1

06.04

1.500

Lichtshow Best Lekker

6.1

06.04

5.000

Bijdrage verbouwing culturele hotspot 

6.1

06.01

24.750

43.439

Programma 7

Projecten monitor soc. domein en digitalisering proc.

7.1

07.02

20.000

Projecten monitor soc. domein en digitalisering proc.

7.2

07.03

20.000

40.000

Programma 8

Expertise digitaal berichtenverkeer Wmo 

8.1

08.18

9.000

Extra uitvoeringscapaciteit Wmo

8.1

08.18

117.500

Extra uitvoeringscapaciteit Wmo 

8.1

08.18

19.000

Initiatieven transformatie Sociaal Domein 

8.1

08.17

6.705

152.205

Programma 9

Afronding 3-sterrendossier - initiatieven duurzaamheid

9.1

09.02

1.088

Afronding 3-sterrendossier - form.uitbr. duurzaamheid

9.1

09.02

47.506

Inhuur 3-sterrendossier duurzaamheid 

9.1

09.02

84.920

Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen

9.1

09.02

2.935

Stimulering duurzaamheid Best 

9.1

09.02

7.400

143.849

Programma 10

Nadelig saldo grondexploitatie

10.1

10.11

1.791.684

Uitvoering raadsbesluit Terraweg

10.1

10.01

2.342

Bestemmingsplan buitengebied

10.1

10.01

69.233

Reconstructie buitengebied 

10.1

10.01

12.642

1.875.901

Programma 12

Opdracht aanpassing centrale infrastructuur 

12.1

12.03

90.000

Doorontwikkeling organisatie

12.1

12.01

10.862

Specialistische inzet opstellen jaarrekening

12.1

12.04

28.226

Fiscale taken

12.1

12.04

5.968

135.056

Totaal incidentele lasten tlv reserves

2.513.400

Totaal incidentele lasten

4.465.360

Incidentele baten t.g.v. exploitatie

Programma 1

Metropoolregio Eindhoven jaarresultaat 2016

1.1

01.04

18.090

Terugontvangst regionale projecten

1.1

01.04

74.780

92.870

Programma 2

Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (restitutie 2016)

2.1

02.01

83.539

83.539

Programma 3

Bijdrage in onderhoud woonwagencentrum Terraweg

3.2

03.04

55.000

55.000

Programma 4

Opbrengst verkoop grond

4.1

04.02

86.799

86.799

Programma 5

Aanv. specifieke uitk. Onderwijsachterstandenbeleid 

5.1

05.07

66.431

66.431

Programma 8

Ontv. bijdr. voor eerste hulp aan verwarde personen

8.1

08.18

35.250

35.250

Programma 9

Voordelig saldo afvalverwijdering en -verwerking

9.1

09.01

455.674

455.674

Programma 11

Boekwinsten diverse verkopen 

11.1

11.08

13.341

13.341

Totaal incidentele baten t.g.v. exploitatie

888.904

Incidentele baten t.g.v. reserves

Programma 10

Storting in vrije algemene reserve:

Afdracht i.v.m. natuurcompensatie

10.1

10.11

30.620

Winstafdracht bouwgrondexploitatie

10.1

10.11

1.263.099

1.293.719

Totaal incidentele baten t.g.v. reserves

1.293.719

Totaal incidentele baten

2.182.623

Saldo

3.171.641

Totaal geraamde lasten (excl. resultaat)

74.733.436

Totaal geraamde baten

70.977.844

Totaal saldo van baten en lasten

-3.755.592

Totaal incidentele lasten

4.465.360

Totaal incidentele baten

2.182.623

Totaal structurele lasten

70.268.076

Totaal structurele baten

68.795.221

Totaal saldo exclusief incidentele baten en lasten

-1.472.855

Structurele toevoegingen aan reserves

1.593.563

Structurele onttrekkingen uit reserves

2.858.486

Structurele exploitatieruimte

-207.932