Programma

2 - Integrale veiligheid

Dit programma gaat over integraal veiligheidsbeleid, een onderwerp waarin gemeente, politie, brandweer, justitie en inwoners ieder hun eigen rol hebben. De gemeente is regievoerder, maar werkt nadrukkelijk met alle partners samen aan een veilige woon- en leefomgeving voor iedereen die woont, werkt en verblijft in Best.
Enkele belangrijke onderwerpen binnen dit taakveld zijn:
1.   Georganiseerde ondermijnende criminaliteit (vermenging van de onderwereld en de
            bovenwereld).
2.   Integrale veiligheid
3.   Externe veiligheid
4.   Overlastproblematiek
5.   De toenemende radicalisering in onze maatschappij
6.   De uitvoering van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en verschillende bijzondere wetten (bijvoorbeeld de Drank- en Horecawet).

De belangrijkste rol die de gemeente heeft in veiligheid en openbare orde betreft de regisserende rol, een voorbeeld hiervan is het opstellen van het Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2015-2018 (IVP) en het toezien op een professionele uitvoering van de door de raad vastgestelde prioriteiten door alle betrokken veiligheidspartners.
Vele activiteiten in programma 2 vallen tevens onder de uitvoerende rol gelet op het feit dat de gestelde prioriteiten worden uitgevoerd volgens het IVP 2015-2018, het IVP uitvoeringsplan 2017-2018 en het beleidsplan toezicht en handhaving.
Ook is er sprake van een dienstverlenende rol, kijkend naar bijvoorbeeld de vergunningverlening bij evenementen.

Participatie

Inwoners zijn zo veel mogelijk betrokken bij de uitvoering van het veiligheidsbeleid.  Inwoners worden waar mogelijk gevraagd signalen van ondermijnende criminaliteit te melden o.a. via Meld Misdaad Anoniem. De betrokkenheid van inwoners bij dit onderwerp wordt steeds laagdrempeliger georganiseerd.   Ook de Whatsapp groepen waarmee inwoners in de eigen buurt de veiligheid in de gaten houden worden steeds meer door de gemeente gefaciliteerd.

Begroot € 182
Realisatie € 138
Afwijking € 44