Algemeen

In het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) wordt onder een verbonden partij verstaan: een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel hebben in het bestuur van een participatie of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente.
Op grond van het BBV zijn decentrale overheden verplicht om verantwoording af te leggen over het gevolgde beleid en de financiële positie van de verbonden partijen. Via deze paragraaf wordt aan deze verplichting voldaan.

Overzicht verbonden partijen

A. Gemeenschappelijke regelingen (publiekrechtelijke organen)

GR

Aandeel in het bestuur

Bevoegheden

1. Metropoolregio Eindhoven (MRE)

Burgemeester (Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur)

Bestuur,
stemrecht

2. Werkvoorzieningschap De Dommel (WSD)

Collegelid (Dagelijks bestuur), Collegelid (Algemeen bestuur)

Bestuur,
Stemrecht

3. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)

Burgemeester (Algemeen Bestuur)

Bestuur,
stemrecht

4. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
    Brabant-Zuidoost (GGD)

Collegelid (Algemeen bestuur)

Bestuur
stemrecht

5. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

Collegelid (Algemeen Bestuur)

Bestuur
stemrecht

B. Vennootschappen en corporaties

Vennootschap / corporatie

Aandeel in het bestuur

Bevoegheden

1. Brainport Development N.V.

Burgemeester (stichting Brainport), wethouder Economische Zaken (Algemene vergadering van aandeelhouders)

Bestuur,
stemrecht

2. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

Collegelid (Algemene vergadering van aandeelhouders)

Stemrecht

3. Brabant Water N.V.

Collegelid (Algemene vergadering van aandeelhouders)

Stemrecht

C. Stichtingen en verenigingen

Stichting / vereniging

Aandeel in het bestuur

Bevoegheden

1. Stichting beheer en exploitatie
 Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

Collegelid (Algemeen Bestuur)

Bestuur,
stemrecht

D. Overige verbonden partijen

Overige verbonden partijen

Aandeel in het bestuur

Bevoegheden

1. Bestuursconvenant stedelijk gebied
   Eindhoven 2013 (BSGE)

Burgemeester (bestuurlijk platform), wethouders Wonen, Ruimte,  Economie en voorzieningen  in de portefeuillehoudersoverleggen

Bestuur,
stemrecht

A1. Metropoolregio Eindhoven (MRE)
Rechtsvorm

Openbaar lichaam (Gemeenschappelijke regeling).

Deelnemers aan de verbonden partij

Aangesloten zijn de gemeenten die op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen onder regio VI vallen.

Vestigingsplaats
Eindhoven.

Visie op de verbonden partij
De 21 gemeenten in de regio Eindhoven bundelen al jaren de krachten op een breed scala van onderwerpen. In de Regionale Agenda 2015-2018 wordt de unieke positie van onze regio benadrukt, zowel nationaal als internationaal. De regio wordt gekenmerkt als een 'daily urban system' waarbij sprake is van één gebied voor diensten, arbeid en huisvesting. In de Regionale Agenda 2015–2018 zetten de 21 gemeenten die de regio Eindhoven vormen, de lijnen uit waarlangs dat doel kan worden bereikt. In 2017 is de MRE samenwerking geëvalueerd. Deze evaluatie gaf aanleiding tot een fundamentele herijking van de samenwerking. Deze is onlangs opgestart. Voor Best is daarbij de onlangs vastgestelde Bestuurlijke toekomstvisie van belang. Hierin spreekt de raad een principiële voorkeur uit voor het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) als bovenlokale samenwerkingsvorm. Alleen voor maatschappelijke thema's die een nog hoger schaalniveau vragen kan (ook) naar de MRE worden gekeken.

Gerealiseerd beleid verbonden partij

De transformatie van de SRE naar de MRE is inmiddels voltooid en wordt vorm en inhoud gegeven aan de nieuwe rolverdeling  en gewijzigde taken en verantwoordelijkheden van de regionale opgaven versus de opgaven met een (sub)regionaal c.q. lokaal karakter.
Het MRE ontwikkelt zich tot een bestuurlijk platform, dat het regionale (bestuurlijke) netwerk ondersteunt. Het richt zich op de totstandkoming van strategische programma's op de regionale schaal.

Binnen de Metropoolregio Eindhoven onderscheiden we: het Regionaal Platform, de Regioraad (als Algemeen Bestuur), het Dagelijks Bestuur, de werkplaatsen, de gesprekstafels, het portefeuillehoudersoverleg en de bijeenkomsten voor raadsleden.
De uitvoering van de Regionale Agenda is daarmee vooral een zaak van de gemeenten en de partners in het netwerk geworden.

Financieel belang in de verbonden partij
Bijdrage algemeen:

Over 2017 is een bijdrage gedaan aan het MRE van € 384.895 (geraamd in begroting 2017 was € 384.000).
Dit betreft de (inwoner)bijdrage voor Regionale opgaven, Brainport Development en Stimuleringsfonds (totaal € 283.768) en de bijdrage voor het Regionaal Historisch Centrum (€ 101.127).

Over het jaar 2016 is in 2017 een restitutie ontvangen van € 18.090 (winstbestemming 2016).

Financiële risico's:
We zijn (mede)aansprakelijk voor financiële tekorten. Naar rato van het aandeel in deze verbonden partij worden eventuele tekorten omgeslagen over de deelnemers. Omdat we bestuurlijk nauw betrokken zijn bij dit samenwerkingsverband vindt intensieve monitoring plaats. Hierdoor zijn we in samenwerking met de overige deelnemers in staat om tijdig bij te sturen bij dreigende financiële tekorten. In 2017 is dit risico niet opgetreden.

Eigen vermogen van de verbonden partij
Het eigen vermogen per 31 december 2017 bedraagt € 4,1 miljoen (per 31 december 2016: € 5,1 miljoen).
(Bron: voorlopige jaarrekening 2017 MRE)

Vreemd vermogen van de verbonden partij
Het vreemd vermogen per 31 december 2017 bedraagt € 22,4 miljoen (per 31 december 2016: € 18,3 miljoen).
(Bron: voorlopige jaarrekening 2017 MRE)

Financieel resultaat van de verbonden partij

Het financieel resultaat over 2017 bedraagt € 0,4 miljoen, exclusief eventuele mutatie voorziening reorganisatie SRE (over 2016: € 0,7 miljoen).
(Bron: voorlopige jaarrekening 2017 MRE)

A2. Werkvoorzieningschap De Dommel (WSD)

Rechtsvorm
Openbaar lichaam (Gemeenschappelijke regeling).

Deelnemers aan de verbonden partij
Per 1 januari 2017 is Meierijstad gevormd. Meierijstad is een fusie van de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel. De vorming van de nieuwe gemeente betekent dat de gemeenschappelijke regeling WSD voortaan uit 10 gemeenten bestaat, namelijk: Best, Boxtel, Meierijstad, Vught, Sint-Michielsgestel, Haaren, Oirschot,  Oisterwijk, Nuenen, Son en Breugel.

Vestigingsplaats
Boxtel.

Visie op de verbonden partij

De GR WSD voert de Wsw uit voor 10 gemeenten die zich juridisch hebben verenigd in een Gemeenschappelijke Regeling (GR). Vanaf 1 januari 2015 is er geen instroom meer mogelijk in de Wsw. De rechten en plichten uit de Wsw blijven wel bestaan voor de doelgroep die voor 1 januari 2015 onder de bepalingen van de Wsw viel. Om de huidige arbeidsparticipatie en vertrouwde werkomgeving van de doelgroep Wsw-ers te borgen, blijft de Wsw uitgevoerd worden door de GR WSD. De WSD heeft hiernaast een rol bij het ondersteunen en begeleiden van  kwetsbare inwoners die een beroep  doen op de Participatiewet naar (vormen van) arbeidsparticipatie op de reguliere arbeidsmarkt. Aanvullend hierop wordt de expertise van de WSD op lokaal niveau ingebracht ten behoeve van de integraliteit bij de beoordeling van hulpvragen in het sociaal domein.

Gerealiseerd beleid verbonden partij

Met het ontwikkelen van dienstverlening op het gebied van arbeidsmatige dagbesteding en aan de andere kant activiteiten als jobhunting en de werkacademie, is de doelgroep van de WSD verbreed naar de range tussen 20-100% loonwaarde.

De GR WSD heeft onderzocht wat voor type ondersteuning zij aan de doelgroepen uit de Participatiewet kan bieden voor de GR-gemeenten. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een aantal toekomstige modellen voor samenwerking, de zogenaamde prototypen. Na het ophalen van bestuurlijke feedback is besloten om 3 prototypen uit te gaan testen: 'Hét Participatiebedrijf', 'De 3D Ketensamenwerking' en 'Het Cafetariamodel'. De verschillende prototypen verschillen in aard en intensiteit van samenwerking tussen WSD en gemeenten. Onder elk prototype ligt continuering van het Transitiearrangement als basis. Dit voorziet er in dat de uitstroom uit de Wsw gecompenseerd wordt door instroom van nieuwe doelgroepen uit de Participatiewet.
De deelnemende gemeenten hebben in 2017 keuzes gemaakt met welk prototype zij gedurende twee jaar samen met de WSD gaan experimenteren. De GR staat als fundament voor de toekomst hierbij niet ter discussie.
In de tweede helft van 2017 is elke gemeente gestart met de vertaling van het gekozen prototype naar  een concreet plan van aanpak met  pilots/projecten/experimenten. Best heeft gekozen voor de uitwerking van het prototype '3D Ketensamenwerking'. Dit model kenmerkt zich door:
- borging van de expertise van de WSD op lokaal niveau;
- gemeente behoudt de regie op de klant, beleid, uitvoering en financiering binnen het sociaal domein.

Financieel belang in de verbonden partij
Bijdrage algemeen:
Voor de uitvoering van de Wsw is de vanuit het Rijk ontvangen bijdrage die nodig is voor de financiering van de Wsw doorgesluisd naar het WSD. In 2017 is voor de uitvoering deze regeling € 3,16 miljoen bijgedragen aan het WSD. Onze bijdrage werd gecompenseerd door de bijdrage die wij van het rijk ontvingen.

Financiële risico's:
Alle deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling zijn (mede)aansprakelijk voor dekking van tekorten. Naar rato van het aandeel in deze verbonden partij worden eventuele tekorten omgeslagen over de deelnemers. Omdat we bestuurlijk nauw betrokken zijn bij dit samenwerkingsverband vindt intensieve monitoring plaats. Hierdoor zijn we in samenwerking met de overige deelnemers in staat om tijdig bij te sturen bij dreigende financiële tekorten. In 2017 hebben deze risico's zich niet voorgedaan.

Eigen vermogen van de verbonden partij
Het eigen vermogen per 31 december 2017 bedraagt € 28,0 miljoen (per 31 december 2016: € 27,2 miljoen).
(Bron: jaarrekening 2017 WSD)

Vreemd vermogen van de verbonden partij
Het vreemd vermogen per 31 december 2017 bedraagt € 5,31 miljoen (per 31 december 2016: € 5,87 miljoen).
(Bron: jaarrekening 2017 WSD)

Financieel resultaat van de verbonden partij
Het exploitatieresultaat inclusief de stichting Blizo (blindenwerkplaats) bedraagt in 2017 €2,63 miljoen (in 2016: € 3,48 miljoen).
(Bron: jaarrekening 2017 WSD)

A3. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)

Rechtsvorm
Openbaar lichaam (Gemeenschappelijke regeling).

Deelnemers

Aangesloten zijn de gemeenten die op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen onder regio VI vallen.

Vestigingsplaats
Eindhoven.

Visie op de verbonden partij

VRBZO optimaliseert haar rendement met de juiste samenwerkingsverbanden en schaalgrootte. Uitgangspunt is de schaalgrootte van de regio Zuidoost-Brabant. VRBZO werkt primair samen met GGD Brabant-Zuidoost, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) en de politie-eenheid Oost-Brabant. Stip op de horizon is een (deels) geïntegreerde organisatie van brandweer en gezondheid en een sterke inbedding van de gemeentelijke processen rond rampenbestrijding en crisisbeheersing. VRBZO streeft hierbij naar shared services. Om de capaciteit en continuïteit van incidentbestrijding, crisisbeheersing en risicobeheersing te verstevigen, wordt de samenwerking met Veiligheidsregio’s Brabant-Noord (VRBN) en Midden- en West-Brabant (MWB) geïntensiveerd. Samenwerking met VRBN ligt voor hand; de regionale politie-eenheid Oost-Brabant is territoriaal gelijk met de regio’s Zuidoost-Brabant en Brabant-Noord.

Gerealiseerd beleid verbonden partij

In 2017 zijn de loonkosten (als gevolg van cao verhoging, pensioenpremie stijging en IKB) hoger dan primair begroot en ook hoger dan gecompenseerd via de gemeentelijke bijdragen. Deze ontwikkeling zet zich voort in 2018 en 2019 waardoor een structureel financieel dekkingstekort ontstaat. Als onderdeel van de Kadernota 2019 wordt hiervoor een oplossing gezocht door het bestuur. In 2017 en 2018 wordt het structurele tekort met incidentele middelen gedekt.
In 2017 heeft een collegiale commissie van andere veiligheidsregio's bij VRBZO een visitatie uitgevoerd. De visitatie is een wettelijk kwaliteitsonderzoek; de commissie bekeek hoe VRBZO functioneert op strategisch niveau. Uit de gesprekken bleek vooral de passie en betrokkenheid van iedereen bij het werk van VRBZO. De volgende stap is nu om met het bestuur en ketenpartners een duidelijke koers te bepalen voor de toekomst. Daarbij is het belangrijk om in verbinding te blijven met onze medewerkers, vrijwilligers en burgers. Dat zijn dan ook belangrijke speerpunten voor 2018 en verder.
In 2017 is het uit de Toekomstvisie Brandweerzorg voortvloeiende personeels- en materieelspreidingsplan en de financiële vertaling er van gerealiseerd.
Ter uitvoering van het investeringsprogramma zijn in 2017 nieuwe langlopende leningen afgesloten. Als onderdeel van het investeringsprogramma zijn in 2017 onder andere 18 van de 26 nieuwe tankautospuiten geleverd, nieuwe P2000/C2000 communicatiemiddelen geleverd en zijn de aanbestedingen voor arbeidshygiëne afgerond (en deels geleverd).
In 2017 is de samenwerking met de 4GR uit de regio Brabant-Zuidoost uitgebreid. Zo zijn diverse verordeningen en processen binnen de P&C-cyclus met ingang van boekjaar 2018 gelijkgetrokken.
In 2017 is een bestuurlijke werkgroep gestart  om een visie 2025 voor VRBZO op te stellen om als organisatie te kunnen blijven inspelen op de veranderende (sociaal maatschappelijke) omgeving.
In 2020 moeten VRBZO en VR Brabant-Noord één meldkamer voor Oost-Brabant gerealiseerd hebben. In 2017 zijn hiervoor de voorbereidingen afgerond en is bestuurlijk het samenvoegingsplan ter besluitvorming voorgelegd.

Financieel belang in de verbonden partij
Bijdrage algemeen:
De verschuldigde inwonersbijdrage voor 2017 was €1.309.000 (geraamd in begroting 2017 was een bijdrage van € 1.309.000). In 2017 is  voor het jaar 2016 een voordelige afrekening ontvangen van  € 84.000. De bijdrage aan de VRBZO in 2017 was daarom € 1.225.000

Financiële risico's:
Alle deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling zijn (mede)aansprakelijk voor dekking van tekorten. Naar rato van het aandeel in deze verbonden partij worden eventuele tekorten omgeslagen over de deelnemers. Omdat we bestuurlijk nauw betrokken zijn bij dit samenwerkingsverband vindt intensieve monitoring plaats. Hierdoor zijn we in samenwerking met de overige deelnemers in staat om tijdig bij te sturen bij dreigende financiële tekorten. In 2017 hebben deze risico's zich niet voorgedaan.

Eigen vermogen van de verbonden partij
Het eigen vermogen per 31 december 2017 was € 7,6 miljoen (per 31 december 2016: € 9,2 miljoen).
(Bron: voorlopige jaarrekening 2017 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost)

Vreemd vermogen van de verbonden partij
Het vreemd vermogen per 31 december 2017 bedraagt € 44,8 miljoen (per 31 december 2016: 22,0 miljoen).

(Bron: voorlopige jaarrekening 2017 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost)

Financieel resultaat van de verbonden partij
Het resultaat over 2017 bedraagt € 1,0 miljoen (over 2016: € 2,4 miljoen).
(Bron: voorlopige jaarrekening 2017 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost)

A4. Gemeenschappelijk Gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost (GGD)

Rechtsvorm
Openbaar lichaam (Gemeenschappelijke Regeling).

Deelnemers
Aangesloten zijn 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant.

Vestigingsplaats
Eindhoven.

Visie op de verbonden partij
De Wet publieke gezondheid (Wpg) verplicht de colleges van gemeenten die samen een Veiligheidsregio vormen, een gezondheidsdienst in te stellen en in stand te houden voor de uitvoering van de taken genoemd in die wet. De Wpg stelt verplicht een gemeenschappelijke regeling te treffen waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld.
De GGD draagt bij aan een positieve ontwikkeling van de gezondheidssituatie van de inwoners van het samenwerkingsgebied door uitvoering van de programma's publieke gezondheid en ambulancezorg. De GGD werkt intensief samen met de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO).
De gemeente formuleert haar (gezondheids)beleid en stuurt de GGD vanuit dat kader aan. De GGD moet dan ook genoeg keuzevrijheid bieden en voldoende flexibel zijn om aan te sluiten op de lokale wensen. Maar de GGD moet ook bedrijfsmatig optimaal kunnen opereren om daarmee de risico's voor de gemeenten te minimaliseren.
De regionale positie vraagt er ook om dat de GGD anticipeert op de toekomst en meebeweegt met ontwikkelingen, nieuwe inzichten en nieuwe behoeften en wensen vanuit de samenleving. Verbeteringen en innovaties moeten geborgd zijn in de cultuur en werkwijze van de GGD.

Gerealiseerd beleid verbonden partij
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling (GR):
In 2017 is de GR gewijzigd. Aanleiding was de inbedding van de uitvoering van de leerplicht- en RMC-taken (Regionale Meld- en Coördinatie functie voortijdig schoolverlaten) in het takenpakket van de GGD. Het belang en doel van de GGD is hiermee uitgebreid met het leveren van een bijdrage aan de bestrijding van onwettig schoolverzuim. Met de inrichting van een Bestuurscommissie bestrijding schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten worden de taken van leerplicht en RMC in een afgeschermde bestuurlijke en financiële omgeving ondergebracht.  

Ambulancezorg:
Het GGD bestuur heeft eind 2016 een nieuw paraatheids- en spreidingsplan voor de ambulancezorg vastgesteld. Dit plan brengt een herschikking van standplaatsen met zich mee, een uitbreiding van het aantal ambulances en een uitbreiding van het ambulancepersoneel. De implementatie van dit spreidingsplan gaat ongeveer 3 jaar duren. In 2017 zijn 4fte ambulanceverpleegkundigen en 3 fte chauffeurs extra geworven en inmiddels gestart met de opleiding.

Bezuinigingsplan:
De GGD heeft haar bezuinigingsplan met betrekking tot de overheadkosten dat enige jaren geleden in gang is gezet, verder uitgevoerd, 2017 was het laatste van dit meerjarenplan. Dit heeft geresulteerd in een korting op de inwonersbijdrage van gemeenten en het verlagen van de uurtarieven voor gemeentelijke contracttaken. daarnaast is in 2017 de tweede en laatste tranche van de bezuiniging op huisvesting middels verlaging van de gemeentelijke bijdrage geëffectueerd.

Financieel belang in de verbonden partij
Bijdrage algemeen:
De inwonersbijdrage in 2017 was € 461.000. Daarnaast is € 30.000 bijdragen vanwege de huurkosten van Best Wijzer. De totale bijdrage aan de GGD was € 491.000.

Financiële risico's:
Alle deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling zijn (mede)aansprakelijk voor dekking van tekorten. Naar rato van het aandeel in deze verbonden partij worden eventuele tekorten omgeslagen over de deelnemers. Omdat we bestuurlijk nauw betrokken zijn bij dit samenwerkingsverband vindt intensieve monitoring plaats. Hierdoor zijn we in samenwerking met de overige deelnemers in staat om tijdig bij te sturen bij dreigende financiële tekorten. In 2017 hebben deze risico's zich niet voorgedaan.

Eigen vermogen van de verbonden partij
Het eigen vermogen per 31 december 2017 was € 2,75 miljoen (per 31 december 2016: € 3,0 miljoen) .
(bron: voorlopige jaarrekening 2017 GGD Brabant-Zuidoost)

Vreemd vermogen van de verbonden partij
Het vreemd vermogen per 31 december 2017 was € 12,0 miljoen (per 31 december 2016: € 13,9 miljoen).
(bron: voorlopige jaarrekening 2017 GGD Brabant-Zuidoost)

Financieel resultaat van de verbonden partij
Het financieel resultaat in 2017 was € 70.000 (in 2016: € 275.000).
(bron: voorlopige jaarrekening 2017 GGD Brabant-Zuidoost)

A5. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

Rechtsvorm
Openbaar lichaam (Gemeenschappelijke regeling).

Deelnemers:
Aangesloten zijn de gemeenten die op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen onder regio VI vallen.

Vestigingsplaats:
Eindhoven.

Visie op de verbonden partij

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) is opgericht op 31 januari 2013. De ODZOB is de uitvoeringsorganisatie van een gemeenschappelijke regeling van Provincie Noord-Brabant en 21 gemeenten. De dienst heeft de juridische vorm van een openbaar lichaam op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. De omgevingsdiensten zijn opgericht, op basis van afspraken tussen Rijk, IPO en VNG, om de kwaliteit van de vergunningverlening aan bedrijven en het toezicht op deze (milieu)vergunningen en handhaving te verhogen. De omgevingsdienst is in eerste instantie een uitvoeringsorganisatie (ambtelijk adviseur van het bevoegd gezag). Daarnaast biedt zij op verzoek van de deelnemers ook ondersteuning op het gebied van beleid en innovatie.

Gerealiseerd beleid verbonden partij
Interne ontwikkelingen:

Naar aanleiding van het in 2015 uitgebrachte Arenarapport zijn binnen de ODZOB ontwikkelacties uitgevoerd binnen 4 lijnen: inhoudelijk,
bestuurlijk, relationeel, organisatorisch en strategisch. In 2017 heeft hierop een follow-up plaatsgevonden. Hieruit is naar voren gekomen dat de ODZOB op de goede weg aan het ontwikkelen is..

Externe ontwikkelingen:
Op 14 april 2016 is de Wet VTH in werking getreden. Het doel van deze wet is een veilige en gezonde leefomgeving, door het bevorderen van de
kwaliteit en samenwerking bij de uitvoering en handhaving van het omgevingsrecht. De wet is een invulling van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) en regelt de randvoorwaarden voor gemeenten en provincies om tot een hogere kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving te komen. Zo wordt het basistakenpakket van de omgevingsdiensten wettelijk verankerd en worden gemeenten en
provincies verplicht een verordening kwaliteit VTH te hebben. Inmiddels is door de ODZOB bekend gemaakt dat zij per 1 januari 2018 voldoen aan de wettelijk gestelde kwaliteitscriteria.

Financieel belang in de verbonden partij
Bijdrage:
De totale bijdrage in 2017 op basis het werkprogramma was € 418.000 (geraamd was in de begroting 2017 € 316.000). De extra lasten ad            € 102.000 worden volledig gedekt uit hogere bouwleges.

Financiële risico's:
Alle deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling zijn (mede)aansprakelijk voor dekking van tekorten. Naar rato van het aandeel in deze verbonden partij worden eventuele tekorten omgeslagen over de deelnemers. Omdat we bestuurlijk nauw betrokken zijn bij dit samenwerkingsverband vindt intensieve monitoring plaats. Hierdoor zijn we in samenwerking met de overige deelnemers in staat om tijdig bij te sturen bij dreigende financiële tekorten. In 2017 hebben deze risico's zich niet voorgedaan.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen per 31 december 2017 was €1,6 miljoen (per 31 december 2016: € 1,6 miljoen).
(Bron: voorlopige jaarrekening 2017 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant)

Vreemd vermogen van de verbonden partij
Het vreemd vermogen per 31 december 2017 was € 5,1 miljoen (per 31 december 2016: € 8,4 miljoen).
(Bron: voorlopige jaarrekening 2017 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant)

Financieel resultaat
Het resultaat over 2017 was € 0 (over 2016: € 0)
(Bron: voorlopige jaarrekening 2017 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant)

B1. Brainport Development N.V.

Rechtsvorm
Naamloze vennootschap.

Deelnemers aan de verbonden partij

Best, Eindhoven, Veldhoven, Helmond, MRE, Stichting Brainport.

Vestigingsplaats
Eindhoven.

Visie op de verbonden partij
Sinds 1 januari 2013 participeert de gemeente in de vennootschap (als aandeelhouder en financier) én in de stichting Brainport (bestuurlijk). Hiermee wenste de gemeente een bijdrage te leveren aan de (regionale) doelstellingen zoals die zijn geformuleerd in het kader van het uitvoeringsprogramma Brainport 2020: excelleren als Europese toptechnologieregio. Het hogere doel hierbij was het verbeteren van de concurrentiekracht en het verkrijgen van concurrentievoordelen ('competitive advantages') van onze regio, een en ander in het licht van de doelstellingen die zijn geformuleerd in programma 4, Economische Zaken.

Op 30 mei 2016 heeft de raad van Best besloten ook in 2017-2020 (financieel) te blijven participeren in de vennootschap en de bijdrage bovendien te intensiveren. Hiermee kan Brainport Development uitvoering geven aan de herijkte strategie 'Brainport Next Generation en het meerjarenplan 2017-2020.

De stichting is geen verbonden partij, omdat de gemeente hierin geen financieel belang heeft. De vennootschap is wel een verbonden partij.

Gerealiseerd beleid verbonden partij

De strategie voor Brainport is geactualiseerd en is bekend als 'Brainport Next Generation'. Kort gezegd komt de herijkte strategie neer op het inzetten op zes maatschappelijke thema’s (de ‘Grand Challenges’) die een extra impuls kunnen geven als ‘driver’ van economische groei in Brainport. De thema’s zijn: ‘Health’, ‘Mobility’, ‘Energy’, ‘Food’, ‘Safety & security’ en ‘Inclusive society’. Toptechnologie is daarbij geen doel op zich meer, maar een middel om in te spelen op deze Grand Challenges en zo ook economische voorspoed te bewerkstelligen.

Deze strategie vormt de basis van de jaarplannen van de vennootschap.

Financieel belang in de verbonden partij
De gemeentelijke bijdrage aan de vennootschap was in 2017 € 180.000 (geraamd was in begroting 2017 € 180.000).
Het maatschappelijk kapitaal was per 31 december 2017 € 224.056 verdeeld in 14.865 aandelen A en 14.865 aandelen B, elk nominaal groot         € 7,57. Hiervan zijn geplaatst en volgestort 3.112 aandelen A en 3.112 aandelen B. De gemeente beschikt over 139 aandelen A.

Eigen vermogen van de verbonden partij
Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2017 € 3,2 miljoen (per 31 december 2016: € 3,2 miljoen).
(bron: voorlopige jaarstukken Brainport NV 2017)

Vreemd vermogen van de verbonden partij
Het vreemd vermogen per 31 december 2017 bedraagt € 2,5 miljoen (per 31 december 2016: € 2,4 miljoen*).
(bron: voorlopige jaarstukken Brainport NV 2017)

*In onze jaarstukken 2016 was opgenomen dat het vreemd vermogen van Brainport N.V. per 31-12-2016 € 1,6 miljoen zou zijn. Volgens de definitieve jaarstukken over 2016 was dit € 2,4 miljoen.

Financieel resultaat van de verbonden partij
Het resultaat was in 2017 € 9.000 (in 2016: -/- € 79.000).
(bron: voorlopige jaarstukken Brainport NV 2017)

B2. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Rechtsvorm
Naamloze vennootschap

Deelnemers
De staat is 50% aandeelhouder, decentrale overheden zijn voor de overige 50% aandeelhouder.

Vestigingsplaats
Den Haag.

Visie op de verbonden partij

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat, alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. BNG Bank bundelt de uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op de financiële markten dat aansluit op de behoefte van beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd. Door de combinatie van beide elementen heeft de bank een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen zeer scherpe prijzen, die weer worden doorgegeven aan decentrale overheden en aan instellingen voor het maatschappelijk belang. Dat leidt voor de burger uiteindelijk tot lagere kosten voor tal van voorzieningen.
(bron: jaarverslag 2017 BNG Bank)

Visie: met inachtneming van bovenstaande omschrijving en doelstelling van de BNG, hechten wij aan een blijvende toegang tot financieringen door de BNG tegen zo laag mogelijke kosten. Met behulp hiervan kunnen maatschappelijke voorzieningen duurzaam tegen lage kosten worden gefinancierd.  Onze visie is dat de BNG er alles aan moet doen om de solide financiële positie van de bank te behouden, dit is een belangrijke voorwaarde om maatschappelijke voorzieningen duurzaam en goedkoop te kunnen blijven financieren.
Verder is nog van belang, dat het dividendbeleid stabiel blijft. Het dividend wordt namelijk ingezet als structureel dekkingsmiddel.

Gerealiseerd beleid verbonden partij
De bankiersfunctie is in 2017 overeenkomstig bovenstaande visie vorm gegeven. De BNG is in Nederland qua kredietwaardigheid door erkende ratingburo's als hoogst mogelijk gewaardeerd. BNG is onze bankier. In 2017 is deze functie naar tevredenheid vervuld. In 2017 zijn geen nieuwe leningen met de BNG aangegaan.

Financieel belang in de verbonden partij
Per ultimo 2005 zijn er 55.690.720 aandelen uitgegeven, waarvan er 24.570 in bezit zijn van de gemeente. Deze aandelen hebben een nominale waarde van € 61.425. Jaarlijks wordt dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Eigen vermogen van de verbonden partij
Het eigen vermogen per 31 december 2017 bedraagt € 4.953 miljoen (per 31 december 2016: € 4.486 miljoen). BNG publiceert geen begroting.
(bron: jaarverslag 2017 BNG Bank)

Vreemd vermogen van de verbonden partij
Het vreemd vermogen per 31 december 2017 bedraagt € 135.041 miljoen (per 31 december 2016: € 149.514 miljoen).

(bron: jaarverslag 2017 BNG Bank)

Financieel resultaat van de verbonden partij
De BNG realiseerde over 2017 een nettowinst na belastingen van € 393 miljoen (€ 369 miljoen over 2016).
(bron: jaarverslag 2017 BNG Bank)

 

B3. Brabant Water N.V.

Rechtsvorm
Naamloze vennootschap.

Deelnemers
De provincie Noord-Brabant is voor 30% aandeelhouder, overige aandelen zijn in handen van de gemeenten.

Plaats vestiging
's-Hertogenbosch.

Visie op de verbonden partij
De klanten continue voorzien van zuiver en veilig drinkwater tegen een zo laag mogelijke prijs.

Gerealiseerd beleid verbonden partij

De kerntaak van Brabant Water N.V. blijft het continue zorgen voor zuiver en veilig drinkwater. Ingezet wordt op het toekomstbestendig maken van het netwerk door middel van een jaarlijkse investering van € 30 miljoen.

Daarnaast de uitvoering van de kerntaak wordt in het proces "van bron tot kraan" onder andere aandacht gegeven aan klimaatneutraliteit, het "zacht maken" van het water en vergroting van de biodiversiteit. Door het verder kijken dan alleen de wettelijke taak wordt getracht meerwaarde te leveren met de activiteiten van Brabant Water N.V.

Financieel belang
Het maatschappelijk kapitaal per 31 december 2017 bestaat uit 10.000.000 aandelen van € 0,10 nominaal, waarvan 2.779.595 zijn volgestort. In totaal zijn 1.902.279 aandelen in bezit van gemeenten, waarvan 25.878 van de gemeente Best. 877.316 aandelen zijn in bezit van de provincie Noord-Brabant.

Eigen vermogen van de verbonden partij*
Het eigen vermogen per 31 december 2016 bedraagt € 560,5 miljoen (per 31 december 2015: € 524,5 miljoen).
(Bron: jaarrekening 2016 Brabant Water N.V.)

Vreemd vermogen van de verbonden partij*
Het vreemd vermogen per 31 december 2016 bedraagt € 399,6 miljoen (per 31 december 2015: € 397,3 miljoen).
(Bron: jaarrekening 2016 Brabant Water N.V.)

Financieel resultaat*
Het resultaat na belastingen bedraagt in 2016 € 36,0 miljoen (in 2015: € 40,7 miljoen).
(Bron: jaarrekening 2016 Brabant Water N.V.)

* We ontvangen geen voorlopige jaarcijfers over 2017 van Brabant Water N.V.. Definitieve cijfers over 2017 komen naar verwachting pas medio 2018 beschikbaar, dit is te laat om u te kunnen informeren via deze jaarrekening. Er is voor gekozen om op basis van de laatst bekende jaar-stukken 2016 te rapporteren.

C1. Stichting Beheer en Exploitatie Veiligheidshuis Brabant Zuidoost (VHHBZO)

Rechtsvorm
Stichting.

Deelnemers
21 gemeenten van de provincie Noord-Brabant.

Plaats vestiging
Helmond.

Toelichting
Het Veiligheidshuis is opgericht op 8 juni 2016.  Omdat er zowel een bestuurlijk als financieel belang is in de stichting, is het verplicht om het Veiligheidshuis op te nemen in deze paragraaf.

Visie op de verbonden partij
De stichting Beheer en Exploitatie Veiligheidshuis Brabant Zuidoost (VHHBZO) is een netwerksamenwerking tussen partners uit de straf- en zorgketen en gemeenten. In de Veiligheidshuizen werken partners samen om te komen tot een integrale, keten-overstijgende, aanpak van (potentieel) criminele of ernstig overlast veroorzakende personen of systemen, waarachter een complexe problematiek schuilgaat. Hiermee wordt voorkomen dat partner-organisaties ieder slechts een gedeelte van de problematiek aanpakken en-of langs elkaar heen werken. De samenwerking in de Veiligheidshuizen richt zich op het oplossen van vraagstukken met een complexe, meervoudige problematiek in zo'n kort mogelijke tijd.

Financieel belang
In 2017 is € 6.918 bijgedragen aan de VHHBZO.

Eigen vermogen van de verbonden partij
Het eigen vermogen per 31 december 2017 bedraagt € 58.000 (per 31 december 2016: € 146.000).
(Bron: concept-jaarrekening 2017 VHHBZO)

Vreemd vermogen van de verbonden partij
Het vreemd vermogen per 31 december 2017 bedraagt € 103.000 (per 31 december 2016: € 130.000).
(Bron: concept-jaarrekening 2017 VHHBZO)

Financieel resultaat van de verbonden partij
Het netto resultaat in 2017 was € 88.000 nadelig (in 2016 € 80.000 voordelig).
(Bron: concept-jaarrekening 2017 VHHBZO)

D1. Bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven 2013 (BSGE)

Rechtsvorm

Geen: samenwerking op basis van een convenant

Deelnemers aan de verbonden partij
Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Veldhoven, Waalre en Son en Breugel.

Vestigingsplaats
n.v.t.

Visie op de verbonden partij

De gemeenteraad heeft op 16 mei 2013 ingestemd met het Bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven 2013 als opvolger van het Convenant regionale samenwerking stedelijk gebied Eindhoven 2005. (noot: op 8 januari 2018 hebben 9 gemeenteraden, waaronder die van Best, ingestemd met een nieuwe samenwerkingsagenda SGE 2018-2025)

In het convenant zijn afspraken gemaakt op het gebied van wonen, werken en voorzieningen. Het convenant kan worden gezien als een basis voor de samenwerking met het perspectief van een mogelijke intensivering en verbreding in de toekomst. Met de in 2017 vastgestelde Bestuurlijke toekomstvisie Best heeft de raad het SGE aangewezen als primair samenwerkingsverband voor bovenlokale maatschappelijke vraagstukken. Daarbij hoort volgens de raad ook het overdragen van bevoegdheden (middels mandaat).

Gerealiseerd beleid verbonden partij
De samenwerking is primair publiek, maar heeft mede als doel om coproductie en co-creatie met marktpartijen en andere belanghebbenden mogelijk te maken. De samenwerking is flexibel, maar tegelijk ingebed en goed verankerd. De nadruk ligt op organiseren en niet op organisatiestructuur.

Financieel belang in de verbonden partij
Bijdragen:
Gezamenlijke financiering voor programmatische investeringen wordt in voorkomende gevallen via separate besluitvorming aan de gemeenteraden voorgelegd. In 2017  was het aandeel van de gemeente Best in de ambtelijke procesondersteuning € 5.500. Daarnaast zijn in 2017 kosten gemaakt voor een evaluatie en de doorontwikkeling van het stedelijk gebied (totaal € 6.600).

Eigen vermogen van de verbonden partij
Niet van toepassing.

Vreemd vermogen van de verbonden partij
Niet van toepassing.

Financieel resultaat van de verbonden partij
Niet van toepassing.