Programma

7 - Werk en Inkomen

Het doel van dit programma is dat we inwoners stimuleren om mee te doen in de samenleving, het liefst in een betaalde baan maar wanneer dat (nog) niet mogelijk is dan activeren we inwoners om maatschappelijk te participeren. Bijvoorbeeld door het verrichten van een tegenprestatie en het doen van vrijwilligerswerk. Om dit te bereiken zetten we activiteiten in waarmee we uitkeringsgerechtigden en inwoners met een arbeidsbeperking zoveel als mogelijk en zo passend mogelijk toeleiden naar de reguliere arbeidsmarkt en anderzijds op het versterken van het relatiebeheer met werkgevers voor het beschikbaar stellen van passende werkplekken. Uitgangspunt hierbij is het werken met doelgroepgerichte arrangementen, een verdere versterking van het relatiebeheer met werkgevers en het goed monitoren van de resultaten van de ingezette instrumenten. Verder gaat dit programma over het verlenen van financiële bijstand aan inwoners die niet zelfstandig in staat zijn om (door betaalde arbeid) in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien. En om financiële bijstand voor noodzakelijke kosten in bijzondere omstandigheden, maatregelen ter ondersteuning van de koopkracht van mensen met de laagste inkomens en maatregelen om maatschappelijk isolement te voorkomen.
Verder gaan we aan de slag met een nieuwe wijze van cliëntenparticipatie binnen het sociaal domein.

Binnen dit programma worden de onderdelen 'werk' en 'inkomen' apart beschreven, de rol van de gemeente verschilt per onderdeel. Zo is er in het onderdeel werk sprake van een faciliterende en uitvoerende rol en op het onderdeel inkomen sprake van een dienstverlenende en uitvoerende rol.

Participatie
Bij initiatieven door inwoners of bedrijven wordt, indien door de initiatiefnemer gewenst, door de gemeente informatie verstrekt en / of meegedacht (overheidsparticipatie bij burgerinitiatieven). Bij beleidsontwikkeling, nieuwe regelgeving of uitvoering wordt participatie georganiseerd (bewonersparticipatie bij overheidsinitiatieven). Daarnaast functioneerde een adviesraad: de Adviesraad Sociale Voorzieningen. In 2017 is een nieuwe vorm van cliëntenparticipatie in het sociaal domein ontwikkeld. Dit heeft geresulteerd in de installatie van een nieuwe 'Adviesraad Sociaal Domein' per 1 januari 2018, die de Adviesraad Sociale Voorzieningen en de Wmo Adviesraad vervangt.

Begroot € 6.314
Realisatie € 6.050
Afwijking € 263