Overzicht baten en lasten per taakveld realisatie

Naam categorie

Taakvelden

Som van Lasten realisatie

Som van Baten realisatie

Som van Saldo

0 - Bestuur en ondersteuning

01 - Bestuur

1.961.351

-274.293

1.687.058

010 - Mutaties reserves

15.861.953

-22.103.925

-6.241.972

011 - Resultaat vd rekening baten en lasten

2.486.380

0

2.486.380

02 - Burgerzaken

673.679

-636.436

37.243

04 - Overhead

8.070.039

-124.842

7.945.197

05 - Treasury

-52.199

-573.660

-625.859

061 - OZB woningen

253.708

-3.152.859

-2.899.151

062 - OZB niet-woningen

0

-2.045.266

-2.045.266

064 - Belastingen overig

229.737

-176.059

53.678

07 - Alg.uitkering en ov.uitk.Gemeentefonds

4.532

-33.882.765

-33.878.233

08 - Overige baten en lasten

206.589

-945.994

-739.405

09 - Vennootschapsbelasting (VPB)

-32.000

0

-32.000

Totaal 0 - Bestuur en ondersteuning

29.663.767

-63.916.098

-34.252.331

1 - Veiligheid

11 - Crisisbeheersing en brandweer

1.308.949

-86.703

1.222.245

12 - Openbare orde en veiligheid

940.922

-38.743

902.179

Totaal 1 - Veiligheid

2.249.870

-125.446

2.124.424

2 - Verkeer, vervoer en waterstaat

21 - Verkeer en vervoer

2.263.715

-409.202

1.854.514

22 - Parkeren

84.433

-12.254

72.179

25 - Openbaar vervoer

78.052

-1.025

77.027

Totaal 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat

2.426.201

-422.481

2.003.720

3 - Economie

31 - Economische ontwikkeling

718.940

-379.135

339.805

33 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

23.237

-23.451

-215

34 - Economische promotie

248.652

-269.622

-20.971

Totaal 3 - Economie

990.829

-672.209

318.620

4 - Onderwijs

42 - Onderwijshuisvesting

714.785

-147.543

567.242

43 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.227.126

-566.156

660.970

Totaal 4 - Onderwijs

1.941.911

-713.700

1.228.211

5 - Sport, cultuur en recreatie

51 - Sportbeleid en activering

222.784

0

222.784

52 - Sportaccommodaties

1.616.623

-611.925

1.004.698

53 - Cultuurpresentatie,-productie,-participatie

757.061

-59.984

697.076

54 - Musea

101.127

0

101.127

55 - Cultureel erfgoed

52.924

-5.000

47.924

56 - Media

589.917

-99.711

490.206

57 - Openbaar groen en recreatie

1.753.596

-32.454

1.721.142

Totaal 5 - Sport, cultuur en recreatie

5.094.031

-809.074

4.284.957

6 - Sociaal domein

61 - Samenkracht en burgerparticipatie

3.218.209

-164.994

3.053.215

62 - Wijkteams

1.114.852

-321.561

793.291

63 - Inkomensregelingen

8.550.186

-5.970.294

2.579.892

64 - Begeleide participatie

3.206.072

-11.171

3.194.901

65 - Arbeidsparticipatie

1.075.528

-28.992

1.046.536

66 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)

639.972

0

639.972

671 - Maatwerkdienstverlening 18+

4.727.569

-405.431

4.322.138

672 - Maatwerkdienstverlening 18-

5.879.183

-8.910

5.870.274

682 -¬† Ge√ęscaleerde zorg 18-

450.074

-3.456

446.618

Totaal 6 - Sociaal domein

28.861.646

-6.914.809

21.946.837

7 - Volksgezondheid en milieu

71 - Volksgezondheid

923.196

0

923.196

72 - Riolering

2.040.558

-2.214.833

-174.274

73 - Afval

2.885.172

-3.604.632

-719.460

74 - Milieubeheer

712.765

-15.152

697.613

75 - Begraafplaatsen en crematoria

12.587

-3.279

9.308

Totaal 7 - Volksgezondheid en milieu

6.574.279

-5.837.895

736.384

8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted.vernieuw.

81 - Ruimtelijke ordening

751.104

-15.796

735.308

82 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

13.617.225

-12.586.743

1.030.482

83 - Wonen en bouwen

910.906

-1.067.518

-156.612

Totaal 8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted.vernieuw.

15.279.235

-13.670.057

1.609.178

Eindtotaal

93.081.768

-93.081.768

0