Programma

3 - Verkeer en openbare ruimte

In dit programma leest u wat wij lokaal en in regionaal verband hebben gedaan aan het verkeer en in de openbare ruimte om de kwaliteit van het wonen in Best te vergroten. Zo proberen we steeds de bereikbaarheid voor fiets-, bus-, trein- en autoverkeer te verbeteren. Daarbij houden we rekening met de uitgangspunten die wij al hebben voor verkeersveiligheid en milieu. Voor de openbare ruimte hanteren wij als uitgangspunt: 'schoon, heel en veilig'.

Het merendeel van de activiteiten in het programma 'verkeer en openbare ruimte' is uitvoerend van aard. Uitzonderingen hierop zijn de activiteiten gericht op de bereikbaarheid van de regio, waar de gemeente de regierol heeft en de mensgerichte verkeerseducatie, waarin de gemeente faciliterend is.

Participatie
Bij klachten over verkeer of mobiliteit of bij voorstellen tot verbetering of ideeën vanuit inwoners of bedrijven, is de gemeente in gesprek gegaan (dialoog). Als er op initiatief van de gemeente voornemens zijn op het gebied van verkeer of parkeren, heeft er overleg plaatsgevonden met directe belanghebbenden (burgerparticipatie bij overheidsinitiatieven). Ook bij regionale ontwikkelingen kunnen onze inwoners en bedrijven belanghebbenden zijn. Regionale ontwikkelingen zijn voor zover voor Best relevant ook met belanghebbenden besproken.

Begroot € 1.795
Realisatie € 478
Afwijking € 1.317