Programma

8 - Maatschappelijke ondersteuning en zorg

Dit programma omvat onder andere volksgezondheid, het bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg, het vrijwilligerswerk en de leefbaarheid in de gemeente. Daarnaast ook het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van inwoners met een fysieke beperking of met psychische of psychosociale problemen, zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving. Ook het bieden van Wmo maatwerkvoorzieningen aan inwoners die daarvoor in aanmerking komen maakt deel uit van dit programma.
In verband met de toename van het aantal statushouders is in 2017 extra aandacht besteed aan deze doelgroep.

Op het moment van het schrijven van dit programma, werd er in samenwerking met inwoners en andere partijen nog gewerkt aan de nieuwe beleidsnotities 'Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg' (inclusief gezondheid) en 'Wonen en Zorg'. Doordat het nieuwe beleid pas in december 2016 werd vastgesteld, kon dit nog niet worden verwerkt in de programmabegroting 2017. De doelen, strevens en acties die nu opgenomen zijn in dit programma, zijn daarom veelal nog gebaseerd op de eerdere beleidsnota's Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2016 en Lokaal Gezondheidsbeleid 2013-2016.

Participatie
Bij initiatieven door inwoners of bedrijven wordt, indien door de initiatiefnemer gewenst, door de gemeente informatie verstrekt en/of meegedacht (overheidsparticipatie bij burgerinitiatieven). Bij beleidsontwikkeling, nieuwe regelgeving of uitvoering wordt participatie georganiseerd (bewonersparticipatie bij overheidsinitiatieven). Daarnaast functioneerde een adviesraad: de Wmo Adviesraad. In 2017 is een nieuwe vorm van cliëntenparticipatie in het sociaal domein ontwikkeld. Dit heeft geresulteerd in de installatie van een nieuwe 'Adviesraad Sociaal Domein' per 1 januari 2018, die de Wmo Adviesraad en de Adviesraad Sociale Voorzieningen vervangt.

Begroot € 1.262
Realisatie € 561
Afwijking € 701