Algemeen
Deze paragraaf geeft op hoofdlijnen een overzicht van de gemeentelijke belastingen en heffingen.
Bij gemeentelijke belastingen en heffingen wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • Algemene belastingen: de opbrengst  is bestemd voor de algemene middelen, zoals de onroerende-zaakbelastingen (OZB) en de toeristenbelasting:
  • Bestemmingsbelastingen: de opbrengst van deze belastingen is bestemd voor specifieke taken of voorzieningen met een duidelijk algemeen belang, zoals de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.
  • Retributies (rechten en leges): deze worden geheven van personen aan wie de gemeente een specifieke individuele dienst verleent, zoals paspoorten, rijbewijzen en vergunningen.

Inzicht in kostentoerekening en kostendekking  in 2017

In het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten staat dat de paragraaf lokale heffingen inzicht moet geven in de kostentoerekening en kostendekking van de leges en heffingen. Het gaat dan om leges en heffingen waarbij sprake is van het verhalen van kosten. Via onderstaande tabel wordt dit inzicht gegeven:

Tabel kostentoerekening en kostendekking 2017

Soort heffing/ 
leges

Taakveld 

Directe lasten
rekening

%
opslag
indirect*

Indirecte 
lasten**

Totale lasten
rekening

Totale opbrengsten
rekening

Totale opbrengsten 
-/- totale lasten

% gerealiseerde
kostendekking

1. Leges Algemene dienstverlening

Leges burgelijke stand

0.2

21.764

37,01%

8.056

29.820

67.922

38.102

227,8%

Leges reisdocumenten

0.2

267.090

27,48%

73.393

340.483

377.670

37.187

110,9%

Leges rijbewijzen

0.2

74.235

47,27%

35.093

109.328

144.216

34.888

131,9%

Leges verstrekkingen GBA

0.2

55.621

15,44%

8.591

64.212

9.586

-54.626

14,9%

Leges overige publiekszaken

0.2

39.927

19,59%

7.820

47.747

37.041

-10.706

77,6%

Marktgelden

3.3

23.237

26,05%

6.053

29.290

23.451

-5.839

80,1%

Grafrechten

7.5

12.587

46,51%

5.854

18.441

3.279

-15.162

17,8%

Diverse leges, APV en standplaats-

div taak-

vergunningen***

velden

283.591

77,92%

220.974

504.565

38.202

-466.363

7,6%

2. Leges fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Vergunningverlening milieu 

8.3

137.555

56,20%

77.299

214.854

7.072

-207.782

3,3%

Vergunningverlening ruimtelijke 

regelgeving

8.3

513.459

55,31%

284.014

797.473

1.015.757

218.284

127,4%

3. Leges Europese dienstenrichtlijn

Leges voor evenementen***

1.2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4. Heffingen obv 100% kostendekking (raming)

Afvalstoffenheffing****

7.3

3.089.340

2,32%

71.587

3.160.927

3.604.632

443.705

114,0%

Rioolheffing*****

7.2

2.226.968

10,33%

230.115

2.457.083

2.214.833

-242.250

90,1%

*: % opslag indirect = indirecte lasten begroting 2017 / directe lasten begroting 2017 X 100% 

**: indirecte lasten = % opslag indirect X directe lasten rekening

***:  de administratie in 2017 was  niet ingericht om inzicht in titel 3 leges te verschaffen.Vanaf 2018 kan dit inzicht wel gegeven worden.

****: in de opbrengst voor afvalstoffen zit € 436.000 niet geraamde opbrengsten voor PMD verwerking. Zonder deze incidentele opbrengst was de kostendekking 100%.

*****: in 2016 heeft een onvoorziene rioolinspectie plaatsgevonden. Op basis hiervan hebben er diverse noodreparaties plaatsgevonden. De extra niet geraamde lasten hiervan waren € 199.000.  Zonder deze incidentele last was de kostendekking 99%

.

Kosten van heffing en invordering (perceptiekosten)

Er zijn diverse kosten die samenhangen met het heffen en invorderen van gemeentelijke belastingen en heffingen. Hieronder vallen niet alleen de directe loonkosten, maar ook alle overige kosten die hiermee samenhangen.

De kosten van het heffen en invorderen van de gemeentelijke belastingen (inclusief rioolheffing en afvalstoffenheffing) waren in 2017 € 229.700. Het gaat dan om de volgende belastingen: onroerende-zaakbelastingen, precariobelasting, toeristenbelasting, bouwgrondbelasting, reclamebelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Verder vallen hieronder ook 1/3 van de uitvoeringskosten van de Wet waardering onroerende zaken (gezamenlijke uitvoering voor de belastingdienst en het waterschap). De opbrengst van de belastingen en heffingen was in 2017  € 10.627.709. De perceptiekosten waren 2,2% van de opbrengst.

Overzicht gemeentelijke belastingen en heffingen

Wettelijk (met name in de Gemeentewet) is bepaald welke belastingen de gemeente mag heffen. De gemeente heeft binnen dit kader de vrijheid om een bepaalde belasting wel of niet in te voeren. Ook mag de gemeente vaak de hoogte van de tarieven bepalen. Bij een aantal heffingen geldt echter een beperking. Zo mogen de leges niet hoger zijn dan de kosten (maximaal kostendekkend). Daarnaast is voor een aantal tarieven in bijzondere wetten maximum tarieven opgenomen.

Onderstaand een overzicht van de belangrijkste gemeentelijke belastingen en heffingen en de opbrengsten daarvan in 2017:

Opbrengsten belastingen, leges en heffingen

Werkelijk 2016

Begroting 2017

Werkelijk 2017

Belastingen:

Onroerende-zaakbelastingen

4.958.336

5.247.000

5.198.125

Bouwgrondbelasting

3.732

4.470

6.801

Reclamebelasting

58.069

61.509

54.828

Precariobelasting

109.317

91.300

95.225

Toeristenbelasting

14.835

14.000

18.211

Leges en heffingen:

Afvalstoffenheffing

3.033.873

3.077.879

3.060.594

Rioolheffing

2.168.742

2.205.933

2.193.925

Leges algemene dienstverlening (o.a. leges

leges burgerzaken)

604.000

676.947

674.638

Leges fysieke leefomgeving / 

omgevingsvergunningen (o.a. leges 

WABO en milieu)

697.921

654.412

1.022.828

Leges Europese dienstenrichtlijn (o.a. leges

leges voor evenementen)*

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal opbrengst leges en heffingen

6.504.536

6.615.171

6.951.985

Totaal

11.648.825

12.033.450

12.325.175

* Deze leges zijn begrepen onder leges algemene dienstverlening.

Gemiddelde lastendruk per gezin

Belasting / heffing:

Rekening 2016

Rekening 2017

Gemiddelde ozb-aanslag per gezin, meerpersoons

252

254

Afvalstoffenheffing

251

251

Rioolheffing

161

163

Totale lastendruk Best

664

668

Bron Atlas van de lokale lasten 2017

Vergelijking lastendruk Best in 2017 ten opzichte van de gemiddeld landelijke lastendruk in 2017

Best

Gemiddeld

Laagst

Hoogst

668

723

487

1211

Bron Atlas van de lokale lasten 2017

Vergelijking lastendruk Best in 2017 ten opzichte van de gemiddelde lastendruk regionaal in 2017

Best

Eindhoven

Nuenen

Oirschot

Son en Breugel

Veldhoven

668

529

940

961

599

545

Bron Atlas van de lokale lasten 2017

Uit de vergelijkingen voor 2017 blijkt  dat de woonlasten in Best redelijk laag waren. Zowel in vergelijking met de landelijke als regionale lasten. De gemeente Best stond in de landelijk ranglijst qua laagste woonlasten voor meerpersoons-huishoudens op plaats 80 van de 398 gemeenten. Binnen de provincie Noord-Brabant staat de gemeente Best op plaats 15 van de 66 gemeenten. Er zijn dus maar 14 gemeenten in Noord-Brabant die minder woonlasten in rekening hebben gebracht.

Toelichting belastingen en heffingen

Belastingen en heffingen zijn overeenkomstig de voor 2017 vastgestelde uitgangspunten geheven en geïnd. Een drietal heffingen worden hieronder nader toegelicht, omdat de ontwikkelingen in 2017 daar aanleiding toe geven.

1.Leges fysieke woonomgeving / omgevingsvergunningen
In de begroting 2017 werd rekening gehouden met een totale opbrengst van € 654.412. De werkelijke opbrengst was in 2017  € 1.022.828.
De hogere opbrengst werd veroorzaakt doordat bouwactiviteiten aanzienlijk zijn aangetrokken in 2017. Na aftrek van extra lasten, leidt dit tot een kostendekking van 126%. Dit is 52,7% hoger dan in begroting 2017 werd verwacht.

2.Afvalstoffenheffing
Vanaf oktober 2017 wordt afval in Best gewijzigd ingezameld. Dit heeft tot gevolg dat er meer opbrengst voor afvalstromen kunnen worden gerealiseerd. Tegenover de hogere opbrengsten staan incidentele opstartkosten zoals invoering- en communicatiekosten. Daarnaast ontstaan structureel nieuwe kosten door het gescheiden ophalen van het afval. Er zijn onder andere extra afvalcontainers verstrekt , die structureel moeten worden ingezameld.
In 2017 zijn (incidenteel), vooraf niet geraamde opbrengsten, voor de inzameling van PMD in 2016 en 2017 ontvangen. Hierdoor kwam de werkelijke kostendekking in 2017 uit op 107%.

3.Rioolheffing
In 2017 heeft een scan van ons rioolstelsel plaatsgevonden. Als gevolg van deze scan waren diverse reparaties noodzakelijk. Verwacht wordt dat de hogere lasten op de midden(lange) termijn tot minder onderhoudslasten en minder vervanging van riolering leidt. Als gevolg van gewijzigde voorschriften mag een (nadelig) resultaat niet meer worden verrekend met de voorziening rioolbeheer.  Hierdoor was de kostendekking in 2017 (incidenteel) 94%.

Kwijtschelding

De gemeente Best kent een ruim kwijtscheldingsbeleid. Tot de doelgroep behoren belastingplichtigen met een inkomen tot 100% van de bijstandsnorm. Voor kwijtschelding komen de onroerende-zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing in aanmerking.
Alle inwoners met een uitkering WWB levensonderhoud worden vrijgesteld van de betaling van de hierboven vermelde belastingen. Bovendien wordt degene die een aanvraag bijzondere bijstand indient, gewezen op de mogelijkheid van kwijtschelding en wordt een aanvraagformulier verstrekt. Het staat iedereen vrij een aanvraag te doen voor kwijtschelding via een aanvraagformulier.

Overzicht verleende kwijtscheldingen

Jaar

Aantal

Bedrag

2009

541

€ 131.504

2010

609

€ 148.418

2011

522

€ 125.482

2012

426

€ 108.527

2013

447

€ 169.495

2014

462

€ 184.775

2015

442

€ 171.414

2016

543

€ 208.651

2017

501

€ 200.183