Programma

4 - Economische zaken

Dit programma is erop gericht het welvaartsniveau te versterken in de regio in het algemeen en in Best in het bijzonder. Dit wordt bewerkstelligd door het ondernemersklimaat te bevorderen en een evenwichtige economische structuur na te streven. Voor bestaande en nieuwe bedrijven, lokaal en regionaal. Belangrijke doelstellingen daarbij zijn:

  1. Behouden/bevorderen van de werkgelegenheidsfunctie, inclusief de duurzame economische vitaliteit van het buitengebied.
  2. Het toekomstbestendig maken van de winkel- en voorzieningenstructuur. Dit vereist dat Best zich ontwikkelt van een boodschappencentrum naar een locatie waar je gaat winkelen. Waar winkels, woningen, horeca, kantoren en ateliers samen voor een complete entourage zorgen.
  3. Zuidoost-Nederland doorontwikkelen tot een technologische en economische topregio van wereldformaat.

Belangrijke uitgangspunten zijn veelal het maatschappelijk verantwoord ondernemen en een circulaire economie, waarbij producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden.

De rol van de gemeente in het programma economische zaken is overwegend faciliterend: het bedrijfsleven trekt de kar van de economie, waarbij de gemeente de randvoorwaarden schept in de vorm van een goed vestigingsklimaat. Soms vragen die randvoorwaarden om een meewerkende rol van de gemeente. Zo werken wij bijvoorbeeld via Brainport actief mee met initiatieven van bedrijfsleven en onderwijssector. Dat geldt ook met betrekking tot centrummanagement waar de rol van de gemeente soms meer meewerkend dan volgend is. Binnen Best Bijzonder! kan die rol, zeker in de jaren 2016 en 2017, zelfs als regisserend worden aangemerkt.

Participatie
In het verlengde van de rol van de gemeente, lag de verantwoordelijkheid voor ontwikkelingen, en voor de omgevingsdialoog, vaak bij het bedrijfsleven. Voor zover er sprake was van gemeentelijke regelgeving of besluitvorming werd bewonersparticipatie of meedenken door ondernemers of het bedrijfsleven georganiseerd.

Begroot € 448
Realisatie € 510
Afwijking € -61