Inleiding

In deze paragraaf leggen we verantwoording af over het gevoerde financieringsbeleid in 2017. De belangrijkste ontwikkelingen die zich in 2017 hebben voorgedaan zijn toegelicht.

Ontwikkelingen financiering in 2017

(bron BNG/HomeFinance.nl/Thesor)

Rentevisie

Doelstelling van een rentevisie is om te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen in de toekomst. In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over de werkelijke renteontwikkeling in relatie tot onze financieringspositie in het verantwoordingsjaar. Deze is hieronder toegelicht.

Gevolgen van de werkelijke renteontwikkeling in 2017 voor onze financiële positie

In 2017 zijn de renteniveaus onverminderd laag gebleven. De 10-jaarsrente bewoog zich omstreeks 0,5%, terwijl de 3-maandsrente gedurende het jaar omstreeks - 0,330% was.

De gevolgen van de renteontwikkeling 2017 voor onze financiële huishouding:
A. Korte rente
In 2017 was voortdurend sprake van financieringsoverschotten. De financieringsoverschotten zijn op grond van de wet Fido in de schatkist uitgezet. Hierop werd geen rente ontvangen.

B. Lange rente
In de begroting 2017 werd vanwege financieringstekorten rekening gehouden met een rentelast op langlopende financieringen van ongeveer  € 54.000 in 2017. In werkelijkheid was er geen sprake van financieringstekorten. Er is daarom in 2017 geen rente betaald vanwege nieuwe financieringen.

Tabel renteresultaat

De commissie Bbv doet in de notitie Rente van juli 2016 de aanbeveling om zowel in de begroting als in de jaarrekening onderstaand schema ter berekening van het renteresultaat op te nemen. Hiermee wordt inzicht gegeven in de rentelasten externe financiering, het renteresultaat en de wijze van rentetoerekening.

Berekening werkelijk renteresultaat 2017

Omschrijving:

2017

a. Rentelasten aangetrokken financieringen:

-44.708

b. Renteopbrengst verstrekte financieringen:

533.366

Voordelig rentesaldo financieringen

488.658

c1: Rentebaten vanuit grondexploitaties

117.824

c2: Correctie rentebaten van doorverstrekkingen

0

Voordelig rentesaldo na directe toerekeningen

606.482

d1: -/- rente over eigen vermogen

0

d2: -/- rente over voorzieningen

0

Voordelig rentesaldo toe te rekenen aan investeringen

606.482

f. toegerekende rente aan  investeringen (via renteomslag)*

0

Voordelig renteresultaat:

606.482

In 2017 is er een voordelig renteresultaat. Een voordelig renteresultaat hoeft niet te worden toegerekend aan de investeringen. Het voordelig renteresultaat is toegevoegd aan het rekeningsaldo.

Beleggings- en leningportefeuille

De beleggings- en leningportefeuille is opgesplitst in 3 delen:

  1. in producten met een lange rentevastperiode (> 1 jaar);
  2. in producten met een korte rentevastperiode (≤ 1 jaar);
  3. in leningen aan derden in het kader van de publieke taak .

a1:

Verstrekte leningen met een lange rentevastperiode (> 1 jaar): Het betreft een tweetal leningen aan een woningcorporatie met een boekwaarde per 31 december 2017 van € 6,35 miljoen. Hiervan is circa € 3,50 miljoen geborgd via het WSW (rating AAA). Het rendement op deze geldleningen was 6,5% per jaar.

a2:

Opgenomen leningen met een lange rentevastperiode (> 1 jaar): Het betreft een tweetal geldleningen in portefeuille met een boekwaarde per
31 december 2017 van € 1,92 miljoen. De rente op deze leningen was gemiddeld 1,9%.

b:

Financieringsoverschotten met een korte rentevastperiode (≤ 1 jaar):  Per 31 december 2017 was het financieringsoverschot in
's Rijks-schatkist € 12,41 miljoen. Daarnaast bedroeg het saldo per 31 december 2017 op de rekening-courant bij de BNG € 0,4 miljoen. Totaal was het financieringsoverschot per 31 december 2017 € 12,81 miljoen. Financieringsoverschotten leverden in 2017 geen rente op.

c:
In het verleden is ervoor gekozen om (maatschappelijke) instellingen te ondersteunen via een gemeentelijke geldlening. Deze leningen hebben geen relatie met onze eigen financieringsbehoefte. Vanwege de publieke taak zijn in het verleden startersleningen verstrekt en diverse leningen aan sportverenigingen en maatschappelijke instellingen. De totale boekwaarde per 31 december 2017 van de genoemde leningen was € 1,9 miljoen per 31 december 2017.

Renterisicobeheersing

In 2017 was continue sprake van financieringsoverschotten. Er werd op financieringsoverschotten geen rente vergoed in 's-Rijks schatkist in 2017.
Zowel het saldo financieringsoverschotten als de renteontwikkeling zijn in 2017 gemonitord. Met regelmatige monitoring is tijdig worden ingespeeld op een wijzigende financieringspositie en/of wijzigende marktomstandigheden.

In 2017 is er geen aanleiding geweest om de financieringsoverschotten te beleggen in een deposito, omdat de rentevergoeding daarop ook nihil was (voor looptijden t/m 6 jaar).

Met het gevoerde financieringsbeleid in 2017 zijn de renterisico's voldoende beheerst.

Ontwikkeling financieringsmiddelen / verloop liquiditeiten in 2017

Het saldo financieringsoverschotwas per 31 december 2017 € 12,81 miljoen. Hieronder is de ontwikkeling van het saldo financieringsmiddelen over 2017 weergegeven:


       Bron: BNG / 's Rijksschatkist
Meestal is het werkelijk saldo van de aanwezige financieringsmiddelen voordeliger dan in de begroting wordt geraamd. Dat was in 2017 ook het geval.

Oorzaken waardoor het werkelijk saldo financieringsmiddelen doorgaans gunstiger is dan het geraamde saldo financieringsmiddelen:
- investeringen zijn niet of later gedaan (in met name grondexploitaties);
- budgetten worden niet volledig benut;
- onttrekkingen uit reserves en voorzieningen worden bij begroting per 1 januari verwerkt, terwijl onttrekkingen uit reserves en
  voorzieningen in werkelijkheid later plaatsvinden.

Renterisicobeheersing voor de korte termijn: toetsing aan de kasgeldlimiet in 2017

De kasgeldlimiet stelt een limiet aan het bedrag dat een gemeente aan leningen met een kortlopende rente (≤ 1 jaar) mag hebben. Voor 2017 was deze limiet € 6.010.000 (begrotingstotaal € 70.700.000 * 8,5%). Er hebben zich in 2017 geen financieringstekorten voorgedaan; de kasgeldlimiet is daarom niet overschreden.

Renterisicobeheersing voor de lange termijn: toetsing aan de renterisiconorm in 2017

De renterisiconorm is een instrument om de renterisico's op de lange schuld te beheersen. Hieronder wordt de renterisiconorm getoetst aan de werkelijke ontwikkelingen van de lange schuld. Decentrale overheden zijn verplicht om via de jaarrekening te rapporteren aan de provincie volgens onderstaand model. In 2017 zijn we binnen de renterisiconorm gebleven:

Modelstaat B 2017 (bedragen x € 1.000)*

2017

1. Renteherzieningen op lange schuld

0

2. Aflossingen

1.775

3. (1. + 2.) Renterisico (herfinanciering)

1.775

4. Renterisiconorm

14.140

5. Ruimte binnen renterisiconorm

12.365

* In Modelstaat B is het verloop van de werkelijk  per 31-12-2017 opgenomen leningen verwerkt.

Koersrisicobeheersing

Koersrisico’s worden uitgesloten door alleen transacties te verrichten waarbij de oorspronkelijke inleg gegarandeerd is en uitsluitend transacties te verrichten in de valuta Euro (€).

Er is in 2017 geen koersrisico gelopen.

Kredietrisicobeheersing

Financieringsoverschotten zijn belegd in 's Rijks-schatkist. Deze belegging wordt veilig geacht. De kans dat het Rijk niet aan de betalingsverplichtingen voldoet is gering.

In 2017 zijn geen verliezen geleden.