Jaarrekening 2017

Bij het verschijnen van dit jaarverslag zijn we aan het laatste gedeelte van de beleidsperiode 2014-2018 begonnen. In het afgelopen jaar is veel tot stand gebracht en zijn tal van ontwikkelingen in gang gezet. Evenals in 2016 is in 2017 de nodige aandacht uitgegaan naar het sociaal domein. En de verwachting is dat dit voorlopig zo blijft. Immers, er zijn veel taken overgeheveld van het Rijk naar gemeenten maar dit proces blijft doorgaan en komt voorlopig nog niet tot een einde. Dit betekent dat wij ons moeten blijven buigen over de vraag hoe wij het sociaal domein op een efficiënte en doelmatige manier kunnen inrichten waarbij onze inwoners maximaal profijt hebben van deze inrichting en de zorg ook daar terecht komt waar deze gewenst en benodigd is. Naast de aandacht voor het sociaal domein zijn er veel andere beleidsterreinen die aandacht vragen en krijgen. Belangrijke onderwerpen die het afgelopen jaar aan de orde waren (en blijven) zijn Samen op zijn Best, de afvalinzameling, de regionale woningbouw- en bedrijfsterreinendiscussie, de Omgevingswet en het opstellen van de woonvisie. Ook duurzaamheid wordt een steeds belangrijker onderwerp. Daarnaast spelen uiteraard de verdere ontwikkeling van de nieuwbouwplannen Aarle, Dijkstraten en Steegsche Velden een belangrijke rol.

Financieel resultaat
In december 2017 is een verwacht rekeningresultaat 2017 afgegeven van € 2,1 miljoen. Het werkelijke rekeningresultaat 2017 bedraagt echter € 2,5 miljoen. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar het onderdeel 'jaarrekening - overzicht van baten en lasten en toelichting'.